top of page
  • jcfnieuws

Wat is Wedergeboren worden?

Bijgewerkt op: 8 feb. 2023

Wat is ware wedergeboorte, wat betekent dit en welke gevolgen geeft dit voor je leven?

Wedergeboorte

Wedergeboorte is deel krijgen aan de Goddelijke natuur.


Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

2 Petrus 1:4


Wedergeboorte is uit water en Geest

Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Johannes 3:4-5


Zonder wedergeboorte kan je het Koninkrijk van God niet zien en niet binnengaan

We zijn geboren met een verdorven natuur; geestelijk dood. Wanneer wij in ons oude leven blijven met zondig gedrag en gewoontes, is er geen weg voor ons naar het eeuwig leven in het Koninkrijk van God. Dus een wedergeboorte is nodig om het Koninkrijk van God binnen te mogen gaan.


Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

1 Korinthe 2:14


Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Galaten 5:19-21


Vóór onze wedergeboorte waren wij Gods vijanden, wij waren rebels

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei: U zult niet begeren.

Romeinen 8:7


Wat verandert er na je Wedergeboorte met je?

De wedergeboren mens begint te denken zoals God denkt


en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.

Kolosenzen 3:10De wedergeboren mens begint lief te hebben zoals God liefheeft


Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.

1 Johannes 3:14


De wedergeboren mens begint te kennen zoals God kent


Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

1 Johannes 4:7-8


De wedergeboorte maakt dat het oude voorbij gaat en het nieuwe is gekomen.


Het maakt dat er een verandering teweeg gebracht wordt in onze:

  • Emoties (onze gevoelens)

  • Handelingen (onze acties)

  • Denken

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden

2 Korinthe 5:17


De wedergeboorte maakt dat de dood overgaat in het leven


Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.

1 Johannes 3:14


Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden

Efeze 2:1B E K E R I N G & V E R N I E U W I N G

Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

1 Johannes 3:0

Er is een groot verschil tussen bekering en vernieuwing. Je kan je op 1 dag bekeren van je zonden en tot geloof komen, maar dit wil niet zeggen dat dit automatisch ook blijvend is. Je bekering moet leiden naar vernieuwing. Het is een proces dat zich de rest van je leven zal voortzetten. Door elke dag met de Heere Jezus te leven en een persoonlijke relatie met Hem op te bouwen en te onderhouden zal je de einstreep halen. Het is niet gegarandeerd dat wanneer je op 1 dag je bekeert dat je dan ook automatisch veranderd. Dit is een samenwerkings proces met de Heere Jezus die ervoor moet zorgen dat je leven verandert in Gods beeld. Je zal steeds meer en meer op Hem gaan lijken, omdat je door je persoonlijke relatie met Hem een afkeer krijgt van de wereldse verleidingen en zonden.


Bekering

Is een verandering aan de buitenkant, dit betekent niet automatisch dat je wedergeboren bent.


Vernieuwing

Dit is een voortdurend proces van vernieuwing dat gedurende je hele leven plaatsvindt.

bottom of page