top of page
 • jcfnieuws

Hoe wordt iemand Wedergeboren

Bijgewerkt op: 22 nov. 2023

Hoe wordt je wedergeboren en wat moet je daarvoor doen? Het antwoord op deze vraag bestaat uit drie delen, die we hier zullen behandelen.


Deel 1: De Heilige Geest

 • Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Titus 3:4, 5


We lezen 'en Zijn liefde tot de mensen verschenen is'. Hier zien we dat de Jezus liefde aan ons verschijnt. Verderop in dit schriftgedeelte lezen we 'door het bad van de wedergeboorte en de vernieuweing van de Heilige Geest'. Het is de Heer die redt.

Het is God die ons wedergeboren doet worden; God brengt nieuw leven: God doet ons herleven. De wedergeboorte wordt tot stand gebracht door het zegenende werk van de Heilige Geest. Wedergeboorte vindt plaats in onze a. gedachten, b. onze emoties en c. onze wil.


 • Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Johannes 3:5,6


Balans zoeken

Als we het Calvinisme bestuderen, leren we dat 'God het allemaal doet'. Dit is voor ons moeilijk te accepteren, want waar begint onze verantwoordelijkheid dan? We weten allemaal dat wedergeboorte Gods werk is, maar betekent dit dat dan dat we gewoon moeten zitten en afwachten zonder dat we er zelf iets aan doen? Mensen die Calvijn volgen geloven dit inderdaad. We mogen een balans zien te vinden in waar God het werk in ons doet om te veranderen (de wedergeboorte) en waar onze eigen verantwoordelijkheid ligt.

De Heilige Geest start het proces in ons, en wij moeten er samen met Hem verder aan werken. Het is een samenwerking tussen de mens en de Heilige Geest. 'Eenmaal gered, altijd gered en God doet al het werk' is een extreme gedachte. Je kunt goed starten samen met de Heilige Geest, maar het is de bedoeling dat je ook goed de finish zult halen samen met Hem. Niet als een zaadje dat opkomt en later weer afsterft. God's doel is dat jij tot je volledige bestemming komt samen met Zijn hulp. Tot volledige wasdom.


Deel 2: Het Woord van God


 • Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Jakobus 1:18


Het Woord

Het Woord van God is hét instrument dat God gebruikt bij onze wedergeboorte! Dat betekent wanneer God Woord gesproken wordt de mens zelf de verantwoordelijkheid heeft om het Woord dat hij of zij hoort te accepteren of te verwerpen. Met andere woorden: een mens moet het Woord van God horen om het Woord te kunnen ontvangen. Zonder het Woord van God kan je niet gered worden. Het moet uitgelegd en toegelicht worden.


 • u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

1 Petrus 1:23


Mensen worden gered als het Woord van God wordt gesproken. De Heilige Geest kan bijvoorbeeld iemands persoonlijke getuigenis negeren wanneer Gods Woord er niet bij betrokken wordt. Belangrijk om bij je persoonlijke getuigenis ernaast te vertellen is bijvoorbeeld "want de Heer zegt in Zijn Woord .......". Mensen moeten het God's Woord horen. Zijn Woord is hét instrument, niet ons in de eerste plaats ons getuigenis. Ons getuigenis kan een helpende factor zijn, maar het is niet dé methode. Alles moet altijd naar de Bijbel leiden, niet naar jou of iets anders. Ons getuigenis zal namelijk niet voor eeuwig blijven bestaan. Gods Woord daarintegen wel! Je kunt Jezus niet vinden zonder het Woord. Het Woord blijft voor altijd


 • Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders: in Christus Jezus heb ík u immers door het Evangelie verwekt.

1 Korinthe 4:15


Je wordt alleen gered door het Woord van God. Ervaringen van mensen zijn geen redmiddel, het Woord van God daarintegen wel. Mensen hebben de uitleg van verlossing nodig. Als jij je focus op het evangelie van Jezus houdt, zal God Zich op jou focussen.


 • maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Johannes 20:31

Als we willen dat anderen wedergeboren worden moeten we het Woord brengen.


Deel 3: Door ons geloof in Jezus te stellen


 • Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.

Galaten 3:26


 • Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Johannes 1:12,13


 • Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus.

Galaten 3:22


Geloof

We moeten geloven om het God's Woord te kunnen ontvangen. We moeten geloven en ontvangen om zonen en dochters van God te worden. We moeten geloven om God te ontvangen en ons hart aan Hem over te geven.

Onze eigen verantwoordelijkheid is dat we discipelen worden; gehoorzaam zijn aan Jezus; Jezus elke dag volgen en dat we blijven werken aan onze eigen redding.


Niet iedereen die wedergeboren is, zal ook in het geloof blijven staan. Elke dag van je leven moet je jezelf opnieuw aan de Heer overgeven. We belijden Hem en erkennen Hem als Heer en Redder. Op het moment dat je Jezus erkent, word je onmiddellijk een kind van God en deel je aan Zijn goddelijke natuur. Aan onze vruchten kunnen we zien en weten wie werkelijk Gods kinderen zijn, niet aan onze gaven.


 • Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.

Mattheüs 7:16,17

 • Door naar Jezus te kijken, worden we innerlijk genezen, niet door onze werken. Het is door geloof en vertrouwen in Hem. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:14,15


We geloven in Hem, we ontvangen van Hem, en we geven ons aan Hem over.


 • Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Johannes 3:36


Het eeuwige leven is de Heere Jezus te kennen. Geef je volledig over aan Zijn hart en Zijn Woord. Met álles bedoeld de Heer ook álles: je lichaam, geest, ziel, gedachten, emoties, álles!


 • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Johannes 5:24

 • En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Johannes 6:40

 • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.

Johannes 6:47

 • Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Johannes 3:17

 • Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 3:18


Test

Jouw Redding ikan je testen. Is de Heere Jezus echt jouw persoonlijke Redder en Verlosser? Of staat er nog iets in de weg? Waarom aanvaarden vele mensen Jezus niet? Omdat hun daden slecht zijn en ze niet willen dat hun daden aan het Licht komen. Zodra je Jezus aanvaardt, zal alle duisternis in je leven aan het Licht komen. Sommige mensen willen dat niet, omdat ze ervoor kiezen om liever in de duisternis leven. Het leven met Jezus legt de duisternis bloot. Zo eenvoudig is het.


 • En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.

Johannes 3:19, 20


 • Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien

Johannes 3:3


 • Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: behalve als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Johannes 3:5


Waar kun je aan zien of iemand wedergeboren is?

Gaat diegene helemaal voor Jezus? Schaamt iemand zich voor Jezus? Houdt iemand van zijn broeders en zusters? Zal diegene je voor iets aanklagen? Zijn ze veroordeld of juist vergevingsgezind?


 • De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

Johannes 3:8


Belangrijk om te weten is dat de duivel je toekomst niet kent, want je bent verborgen in Christus Jezus.


5 sleutels om zielen winnen


1. Je moet zelf gered zijn


2. Je moet een hart voor mensenzielen hebben

Een last dragen voor de verlorenen; een verlangen naar de redding van anderen. Je kunt geen zielen winnen als je niet van mensenzielen houdt. Alleen de Heilige Geest kan ons die liefde geven. We kunnen dit ontvangen wanneer we dicht bij Jezus leven.


 • Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

Mattheüs 23:37


3. Kennis van de Bijbel

Je kunt geen zielen winnen zonder een praktische kennis van de Bijbel.

 • En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord

Efeziërs 6:17


4. Je moet een gebeds strijder zijn.

Om duurzame zielen te winnen ben je onverslijtbare bidder. Je moet bidden dat de Heer je zal leiden. Bijvoorbeeld: "met wie ga ik praten?" Benader niemand totdat God de deur voor je opent. Zoek naar de goddelijke deur voor een opening. Een aanpak zonder Zijn leiding zal verlies opleveren.


5. Je moet vervuld zijn met de Heilige Geest


 • maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Handelingen 1: 8

bottom of page