top of page
 • jcfnieuws

De noodzaak van Wedergeboorte

Bijgewerkt op: 31 jan. 2023

Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.


Wat zijn voorwaarden om te komen in het Koninkrijk van God. Met andere woorden, wat is er voor nodig m toegang te krijgen tot het Koninkrijk van God. Je krijgt als het ware een onzichtbaar paspoort naar Zijn woonplaats wanneer je wedergeboren wordt.


Nicodemus was een Farizeeër en een lid van het Sanhedrin. Hij bezoekt Jezus voor het eerst op een avond om Jezus leringen te bespreken. Op deze avond zegt hij tegen Jezus: "Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is." Hierop antwoordt Jezus:

 • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

Johannes 3:3-7


Schaam je niet voor Jezus en twijfel niet aan je geloof


 • Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.

2 Timoteüs 1:7-12


 • Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.

Handelingen 20:24


Kennis zonder liefde van Jezus maakt kil


Voordat apostel Paulus in Jezus geloofde was hij een strenge joodse man als het op de wet aankwam. Paulus was moreel, onberispelijk, beschaafd en hoogopgeleid. Hij was opgeleid door Gamaliël. Gamaliël was een leidende autoriteit in het Sanhedrin in het begin van de eerste eeuw na Christus. Apostel Paulus was een perfecte Farizeeër en wetgeleerde. Toen hij zich bekeerde tot de Messias Jezus achtte Paulus al zijn kennis als schriftgeleerde als schade en vuiligheid. Zijn kennis was zonder Christus geweest, waardoor hij vele christenen had vervolgd en zelfs had gedood vanwege de kilheid in de leer van de wet.

 • Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof

Filipenzen 3:7-9Waarom schrijft apostel Paulus in Filipenzen 4:13 "Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft."? Laten we het antwoord lezen in:

 • Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

2 Timotheüs 1:7


Veilig


Ik weet dat ik gered ben, nu en voor eeuwig

Ik weet dat mijn Redding voor altijd vaststaat

Ik weet dat Jezus mij gered heeft en Hij mij zal (be)houden

Ik ken Hem goed en alles is goed met mijn ziel, daarom

heb ik geen angst en

is mijn hart niet bevreesd

Nu ik gered ben bewaard Hij mijn ziel voor eeuwig en ben ik veilig


Zekerheid


Je kunt tegenwoordig veel predikers horen, maar de enigen die je leven echt kunnen helpen, zijn degenen die zeker weten dat ze gered zijn. Zij dragen namelijk de zekerheid van Redding in zich. Je kunt namelijk niet iets geven wat je niet hebt, zelfs niet wanneer je de beste preek houdt die ooit is gesproken. Je kunt het evangelie niet verkondigen wanneer je zelf niet zeker bent van je eigen redding en veiligheid van je eigen ziel. Als je angst hebt of onrustig bent of je ziel wel gered is, is dit onmogelijk. De zekerheid van wedergeboorte is het fundament van jouw eeuwigheid met de Heere. Daarom schreef apostel Paulus

 • Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid

2 Timoteüs 1:7


 • Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.

2 Timoteüs 1:12


want ik weet Wie ik geloofd heb

 • het evangelie

 • dat de Heere Jezus voor mijn zonden gestorven is

 • dat ik Hem goed ken

De gave van God is ons geloof. Het gaat erom dat je weet dat je overtuigd bent van je redding in Jezus. Je redding en verlossing in Jezus is een heilige roeping, niet naar onze eigen werken en verdienste, maar door onze overgave aan Hem in ons geloof in Hem. Jezus zei:

 • Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.

Lukas 10:20


Werken


De meeste denominaties leren ons iets over onze eigen werken. Denk bijvoorbeeld aan de zaken als onze functies in de kerkgemeenschap, lidmaatschap, allerlei dingen die wij organiseren in onze kerk aan zangavonde, lezingen, seminars, noem het maar op. Maar dit heeft allemaal niets te maken met ons geloof in Jezus. Ons geloof in Hem is onze persoonlijke harts- en liefdesrelatie met onze Verlosser.


Rust


 • want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.

Hebreeën 4:10

Een ieder die zich afvraagt ​​of hij wel gered is, zal nooit zijn rust vinden. Het menselijk natuurlijke geweten staat het namelijk niet toe ​​dat men zeker is van zijn redding. Dus als de natuurlijke mens afhankelijk is van zijn eigen goede daden, zal hij nooit de zekerheid hebben, zelfs niet als hij goede daden doet. Het geweten van de mens zal nooit de zekerheid van 'geloof' aanvaarden. Het Geweten ligt namelijk buiten de Heere Jezus: ​​het is niet in de Geest, het is mentaal.

 • Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

Romeinen 3:10-18


 • Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,mopdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Efeze 2:4-10

Gods liefde voor ons is niet gebaseerd op onze werken. Dit heeft God gedaan, zodat niemand in de hemel kan zeggen: "Ik ben hier op eigen kracht gekomen." Alléén Jezus zal de glorie krijgen!


Door genade bent u gered! Genade is een geschenk. Genade geeft de gave van Verlossing, niet onze werken. Alle Glorie is aan Jezus alleen!

 • maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Titus 3:5


Apostel Paulus zei: "want ik weet Wie ik geloofd heb" en heeft zichzelf totaal overgegeven aan de Heere Jezus.

 • Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.

2 Timoteüs 1:12


W A T IS G E L O V E N?
 1. De Heere Jezus aannemen

 2. Tot de Heere Jezus komen

 3. Belijden, bekennen, verklaren dat de Heere Jezus je Verlosser is

 4. Het aanroepen van de naam van Jezus Christ

 5. Niet vergaan

 6. Er is geen veroordeling

 7. Eeuwig leven hebben


1. De Heere Jezus aannemen: Hem ontvangen


 • Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Johannes 1:12


2. Tot de Heere Jezus komen


 • Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.

Johannes 6:37


3. Belijden, bekennen, verklaren dat de Heere Jezus je Verlosser is


 • Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Mattheüs 10:324. Het aanroepen van de naam van Jezus Christ


 • Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

Romeinen 10:13

Geloven is een definitieve overgave van iemands ziel aan de heer Jezus Christus. Je kunt iemand die je niet kent niet geloven.


5. Niet vergaan


 • Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft; opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft

Johannes 3:16

6. Er is geen veroordeling


 • Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Johannes 3:18

De rechtvaardige zal door geloof leven, niet door werken.


7. Eeuwig leven hebben

 • Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Johannes 3:36


Volg Jezus, bij Hem ben je veilig
 • Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Johannes 10:27


Jezus zal ons veilig bij Zich houden. Niemand kan ons roven uit Zijn Handen.

 • Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Want k ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Romeinen 8:35, 38, 39


 • En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één

Johannes 10:28-30

 • Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn.

2 Timoteüs 1:12, 13

 • Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten?Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.

Johannes 6:28

 • En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Johannes 6:35


 

Comments


bottom of page