top of page
  • jcfnieuws

Resultaten van Wedergeboorte

Bijgewerkt op: 8 feb. 2023

Als je wedergeboren wordt komt de Heilige Geest permanent in je wonen. We zijn ons daar niet altijd van bewust, maar Hij is er wel! De meeste christenen zijn zich niet bewust van Zijn inwonende aanwezigheid.


Wat zijn de Resultaten wanneer je Wedergeboren wordt.

1e resultaat: Je lichaam is een Tempel van de Heilige Geest


Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

1 Korinthe 6:19

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

1 Korinthe 6:17


De Heere Jezus zei er het volgende over:


En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Johannes 17:22-23

Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.

Johannes 14:20

Hoe zorg je ervoor dat je je lichaam heiligt? Heel simpel, door het heilig en schoon te houden. Dit houdt in dat je niet zondigt. Het resultaat van je wedergeboorte heeft als gevolg dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die je hebt ontvangen bij de wedergeboorte en Die in jou woont. Dit maakt dat je niet meer van jezelf bent, maar dat je Hem toebehoort. De Heere Jezus heeft jou gekocht en betaald met Zijn kostbare bloed. Dit was een kostbare prijs die Hij voor ons betaalde.

Dus nu moet je je leven én je lichaam niet meer aan zondige zaken blootstellen zoals overspel, ontucht, diefstal enz. Als je wedergeboren bent, is dit het eerste resultaat dat je zult ervaren.


2e resultaat: Maakt ons vrij van de wet van zonde en dood


Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Romeinen 8:2-4

Om te begrijpen wat hier staat geschreven moeten we terug gaan naar Romeinen 7. Hier beschrijft Paulus ons een beeld van een man die zich aan de wet wil houden, maar dit lukt hem niet. Hij houdt het niet vol. Aan het eind komt de man tot de conclusie en zegt "Ik heb alles geprobeert, maar ik faalde in alles".


Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

Romeinen 7:19

Aan het einde schreeuwt de man het uit en zegt:


"Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?"

Romeinen 7:24

Dan geeft hij zijn leven aan de Heere Jezus. Jezus betaald de prijs. Hoofdstuk 8 begint met iets wonderlijks.


Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest

Romeinen 8:1

Je geeft je over aan de kracht van de Heilige Geest. De inwonende kracht van de Heilige Geest maakt ons vrij van de wet van de zonde en van de dood. Merk op wanneer je de Romeinen leest hoe vaak Paulus "in Hem" schrijft. Jezus heeft het vervult voor ons! Als je ín Hem blijft zal je in de overwinning leven.


Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Johannes 15:4-5

Het christelijk leven gaat er niet om hoe goed je iets probeert te doen, maar het gaat erom dat je je leven overgeeft aan de Heere Jezus Christus. Oefen de aanwezigheid van de Heere Jezus. Omgang & vriendschap brengen deze woorden in de Johannes brief tot leven met de enorme kracht van de Heilige Geest in je leven. Op deze manier zal je Zijn Woorden niet vergeten en zul je een heilig leven leiden.


3e resultaat: Vernieuwing van je gedachten


En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Romeinen 12:2

Wanneer je wedergeboren bent, kan je werkelijk veranderen. Je bent niet langer slaaf van deze wereld. Je gedachten en gezindheid worden vernieuwd door omgang en vriendschap met de Heere. Dit is een proces, je groeit van pasgeborene, naar volwassenheid in de Heere.


Hoe worden we vernieuwd?


En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien

1 Petrus 2:2

Wanneer je in het Woord groeit door veel te lezen en zo samen met de Heere tijd door te brengen, zal de manier van je denken gaan veranderen. Je wordt vernieuwd in je gedachten. We moeten verlangend uitzien naar de zuivere melk, het onze plicht om ons te verdiepen in het Woord. We werken samen met God: jij leest het Woord en de Heere zal in je leven verschijnen. Je nieuwe leven moet gevoed worden om een nieuwe creatie van Hem te worden. Het is zaak dat je sterk wordt, je moet jezelf elke dag voeden met Zijn Woord. En dit kost tijd.


4e resultaat: Het geloof en het weten dat Jezus Christus de Messias (de Gezalfde) is


Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.

1 Johannes 5:1

Het zorgt ervoor dat we de Heere op de troon van ons hart plaatsen in ons leven. Christenen die alle resultaten van de wedergeboorte betwijfelen zijn niet werkelijk wedergeboren. Hoeveel mensen twijfelen aan de goddelijkheid van de Heere? Mensen die de vraag stellen "Is Hij echt de Enige weg naar de hemel enz...", zijn mensen die níet wedergeboren zijn!

  • De Bijbel is niet het Licht van de wereld.

  • De Bijbel is het Licht voor de Kerk.

  • De Kerk is het Licht voor de wereld.


5e resultaat: De wereld overwonnen


Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

1 Johannes 5:4

De wereld is onder de heerschappij van satan.


Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.

1 Johannes 5:19


De wereld wordt beheersd door de ambities, ideeën enz. van satan en zijn demonen. De wereld is in oorlog met de Heere God. Je ziet het overal: in commercials, in het sociale leven, op intellectueel gebied, in het onderwijs... De wereld probeert constant de heilige wedergeborenen te overweldigen en ons terug de wereld in te trekken via deze kanalen. Wanneer we waarlijk wedergeboren zijn dan verlangen wij niet meer naar de dingen die de wereld ons aanbiedt.


Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

1 Johannes 5:3

Degenen die waarlijk wedergeboren zijn krijgen overwinning over de zaken die in de wereld heersen. Liefde overwint deze wereld. De Liefde van de Heere Jezus.


6e resultaat: Je pleegt geen zonden meer


De wedergeboren mens is geen praktiserend zondaar.


Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

1 Johannes 3:9


Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.

1 Johannes 1:8

Het grote verschil tussen deze twee schriftgedeelten is dat we de zonde niet meer in prijktijk brengen. Wat is zonde? Zonde is iets dat 'is gebeurt'. Als we naar het Griekse woord kijken zien we dat het iets is dat 'is voltooid'. Het is dus niet een zondige gedachte, het is niet een zondig verlangen. Want dit is nog niet omgezet in een daad; een handeling. Als je denkt 'ik ga stelen' dan is dat nog geen zonde. Wanneer je deze gedachte omzet in een daad door te gaan stelen, dan pleeg je zonde. De wedergeboren mens stopt met het praktiseren van zonde.


Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.

1 Johannes 3:4


Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

1 Johannes 2:29


7e resultaat: We zijn overgegaan van dood naar leven en hebben onze broers en zusters in de Heere lief


Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.

1 Johannes 3:14

'Liefhebben' betekent hier in het Grieks niet iets sentimenteels of emotioneels. Dit is de soort liefde die dieper en hoger gaat; de soort liefde voor broers en zusters waar je je leven voor opoffert. Wat betekend het om je broers en zusters lief te hebben?


Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.

1 Johannes 3:16

Hier lezen en zien we dat de ware liefde inhoudt dat je je leven opoffert. Je broers en zusters in de Heere liefhebben is het grootste teken van een wedergeboren mens. Het leven van een plant is geen geeselijk leven. Het leven van dieren ook niet. Het leven van een mens kent wel een geestlijk leven. Het geestelijke goddelijke leven met de Heere is de hoogste vorm van leven.bottom of page