top of page
 • jcfnieuws

Zoals de dagen van Noach waren

Bijgewerkt op: 29 jul. 2023

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Genesis 6:5, 8


NB: dit is een samenvatting van een spreekbeurt die ik in januari 2023 heb gedaan.


Ik geloof dat wij in de dagen leven zoals de dagen van Noach waren, omdat alle tekenen in en op de aarde hiervan getuigen. Ik neem jullie als eerste mee naar het leven van Noach.


 • En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Genesis 6:5-8


 • Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten. Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem vanbinnen en vanbuiten met pek bestrijken. Zo moet u hem maken: driehonderd el (+207meter) moet de lengte van de ark zijn, vijftig el (34.5meter) zijn breedte en dertig el (20,7 meter) zijn hoogte. U moet een lichtopening in de ark maken, en de ark afwerken tot op een el van boven; en de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in maken. En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal Ik Mijn verbond maken; en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten komen om ze met u in leven te houden: een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, en van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, zullen er twee naar u toe komen, om ze in leven te houden. En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt, en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn. En Noach deed het; overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij.

Genesis 6:11-22


 • Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent. En Noach deed overeenkomstig alles wat de HEERE hem geboden had.

Genesis 7:1, 5


Zoals de dagen van Noach

Jezus spreekt het volgende over Zijn komst:

 • Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

Mattheüs 24:36-42


Waaruit blijkt dat onze dagen als de dagen van Noach zijn?

Jezus zegt:

 • U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Mattheüs 24:6-8

zoals de barensweeën een zwangere vrouw

Oorlogen zijn van alle tijden, hongersnoden ook. Zelfs besmettelijke ziekten zijn er altijd al geweest. Zo ook de aardbevingen. Wat maakt dat nu ineens deze woorden van Jezus zo actueel zijn en de Opname van de kerkgemeente zo dichtbij is?

Denk aan een vrouw die zwanger is en aan het einde van haar zwangerschap is gekomen. Zij krijgt ween. In het begin zijn de weeën nog niet zo heftig. De tussenposes zijn lang voordat er weer een volgende wee komt. De tijd tikt door en gedurende de tijd verstijkt worden haar weeën intenser, pijnlijker en volgen ze elkaar steeds sneller op.


 • Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

1 Thessalonicenzen 5:2-5


 • Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

Romeinen 8:22


 • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.

Johannes 16:20-22


De aarde, de mens en de maatschappij staan op knappen, maar wij hebben de hoop op Jezus komst. Hij zal ons verlossen uit deze duistere wereld.


Hoe zal Jezus ons verlossen?
 • Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.


1 Thessalonicenzen 4:13-18


Paulus schrijft ons hier dat wij elkaar mogen bemoedigen met deze woorden. Het zijn woorden van onze Hoop en woorden van onze Verlossing. Dat we mogen weten dat wij verlost zullen worden van de toekomstige toorn over deze wereld. Hier lezen we heel duidelijk dat we Jezus zullen ontmoeten in de lucht op de wolken. Niet op de aarde, maar in de lucht. Hier wordt niet geschreven over de Wederkomst van Jezus op aarde, maar over de Opname. De zichtare Wederkomst van Jezus op aarde zal iedereen Hem zien. Bij de Opname zullen alleen de gelovigen in Jezus Hem zien en ontmoeten. Allereerst zal Jezus terugkomen voor Zijn kerkgemeente, om haar te verlossen van de komende toorn die over de gehele aarde komen zal. Deze toorn is niet voor de kerkgemeente bedoeld. Niet voor de rechtvaardigen in Zijn ogen. Wij zijn rechtvaardig in Zijn ogen op het moment dat wij ons hart aan Hem geven. Wat een hoop. Wat een bemoediging.

De Heere Jezus zal ons verlossen van het toekomstige oordeel dat over de gehele aarde zal plaatsvinden, net als in de dagen van Noach. Noach kon ontsnappen, omdat hij genade vond in de ogen van God.

Dit geld ook voor ons. Wij zullen ontsnappen doordat de Heere Jezus ons komt ophalen. Symbolisch gezien gaan wij straks met Jezus de boot in en neemt Hij ons mee naar de woning die Hij voor ons voorbereid en gemaakt heeft.

 • En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Johannes 14:3


Hier lezen we dat Jezus ons tot Zich neem en ons brengt naar de plaats die Hij voor ons gereed gemaakt heeft. De plaats waar Hij is Hier zien we dat Hij niet naar ons komt en Hij plaatsneemt bij ons op aarde. Die fase volgt pas een paar jaar later, ná de Opname van de kerkgemeente. Tijdens de Wederkomst van Jezus zal Hij samen met Zijn kerkgemeente terugkomen op de aarde. En dán pas zal het 1000 jarig Milienium starten.

Jezus opname
 • En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Handelingen 1:9-11


Eerdere opnames
 • Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

Genesis 5:24


 • Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.

Hebreeën 11:5


 • Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.

2 Koningen 2:11


Wat hebben Noach, Henoch, Elia en Jezus met elkaar overeen?

Geloof en Rechtvaardig: zij wandelden met God

 • Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.

Hebreeën 11:7


 • Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien.

Hebreeën 11:5


Noach en zijn Geloof en Vertrouwen in God


Wat was er zo bijzonder aan Noach dat hij gered werd? Zijn naam betekend rust. Hij had geloofsrust: vertrouwen in God. Hij leeft in vertrouwen op God, daarom kon Noach Gods genade -Gods onverdiende goedheid- ontvangen. Die genade kwam niet alleen Noach ten goede, maar ook zijn hele gezin. Daarom wil God met Noach opnieuw beginnen. God neemt Noach in vertrouwen. Noach is anders dan al die andere mensen om hem heen.

En Noach was daardoor rechtvaardig in de ogen van God.


Zijn wij rechtvaardig?

Wat is Rechtvaardig zijn?

Wanneer zijn wij rechtvaardig? Zodra wij ons hart aan de Heere Jezus geven, worden wij rechtvaardig in de ogen van Jezus.

Rechtvaardig is eerlijk. Het zijn mensen die oprecht luisteren naar God en doen wat Hij wil.

Als je Jezus persoonlijk kent en een dagelijkse handel en wandel met Hem hebt, ben je ook rechtvaardig in Zijn ogen.

 • ... maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

1 Korinthe 6:11

Test jezelf

Onze buitenkant hoeft niet altijd rechtvaardig in de ogen van Jezus te zijn. Wij zien de buitenkant van iemand aan, God ziet het hart aan. Het gaat erom wat er in je hart leeft. Leef je voor Jezus? Wil je je elke weer opnieuw aan Hem geven en je leven zo leiden dat je zuiver en eerlijk blijft in je handel en wandel.

 • Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.

Mattheüs 23:28


We hebben Jezus elke dag nodig om rechtvaardig te leven

Ons eigen vlees leeft altijd in vijandschap met de Heere Jezus. Wij kunnen onmogelijk op eigen kracht elke dag rechtvaardig wandelen. Ons vlees schreeuwt naar wereldse dingen. Ons vlees wil niet bidden, maar onze eigen dingen doen en aan Jezus voorbij lopen. Elke dag is weer opnieuw het maken van de keuze om voor en samen met Jezus te wandelen. We kunnen goed starten met de Heere Jezus, maar de kunst is om ook goed samen met de Heere Jezus te eindigen tot de dag aanbreekt dat wij Hem persoonlijk zullen ontmoeten.

Of we nu sterven voordat wij Hem in de wolken in de lucht zullen ontmoeten of dat we de opname zullen meemaken. Belangrijkste zaak is dat we elk moment van de dag klaar zijn om Hem te ontmoeten.

 • Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Lukas 5:31-32


Rechtvaardig aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant?

Er zijn mensen die denken dat ze rechtvaardig zijn, maar ze zijn het niet. Hoe weet je of je rechtvaardig in Gods ogen bent?

Jezus vertelt het volgende verhaal. De vraag is of jij jezelf herkent in de eerste of in de tweede persooon waar Jezus het over heeft. En welk van deze twee personen is rechtvaardig in jouw ogen?


Met welk persoon in dit verhaal kun jij je identificeren?

 • En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit.. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

Lukas 18:9-14


Terugblik

Ik geloof dat e leven als in de dagen als in de dagen van Noach. Zoals Jezus ons vertelde in Mattheüs 24:

 • U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

 • Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn


Ben jij er klaar voor om met Jezus mee te gaan?

Zijn wij klaar voor Zijn komst die elke dag kan plaatsvinden?

Is onze hartsgesteldheid puur en zuiver?

En vindt jij genade in Gods ogen?


Wanneer je ervaart dat jouw leven niet (meer) op orde is met de Heere Jezus en je wilt je (opnieuw) bekeren van jouw handel en wandel dan mag je naar voren komen en dan zal Jan met je bidden en kan je je hart aan de Heere Jezus geven. Of misschien besluiten een nieuwe start te maken met Jezus en jouw leven een ommekeer laten maken.

Weet dit en leef elke dag met de gedachte dat:

 • Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Lukas 21:28


 

bottom of page