top of page
  • jcfnieuws

Is het evangelie aan de hele wereld gepredikt

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Mattheüs 24:14


Is deze specifieke profetie van de Olijfbergrede (Mt 24; Lukas 21; Mk 13) vervuld? Er zijn mensen die beweren dat dit nog steeds een toekomstige hoop is. Velen zeggen: "Natuurlijk is er niet aan voldaan!", “Kijk maar om je heen!”


Is de hele wereld doordrongen van het evangelie? Hoe zit het met de volkeren van Nieuw-Guinea of de inheemse stammen in de Amazone? Het is duidelijk dat er nog heel wat werk aan de winkel is, maar is dit echt de bedoeling van Jezus' profetische verkondiging? “Natuurlijk”, zeggen sommigen. “Wat kan Jezus anders hebben bedoeld met "in de hele wereld"? Hoeveel duidelijker had Jezus kunnen spreken?”


We moeten stilstaan bij het feit dat we vertalingen lezen, wat betekent dat het Hebreeuws (in het OT) of het Grieks (in het NT) naar het Engels, Nederlands enz. zijn vertaald. Hiermee Hebben we te maken met een vertalings-verlies.


Wist je bijvoorbeeld dat er een aantal verschillende Griekse woorden zijn die door de KVJ (King James Versie) met 'wereld' zijn vertaald? ‘kosmos’, ‘oikoumene’ en ‘aion' om er maar drie te noemen. Betekenen ze allemaal hetzelfde? In feite doen ze dat niet. Dus als we het woord "wereld" tegenkomen, en er maar één Engels woord ruimte biedt aan 3 Griekse woorden met verschillende betekenissen, is het erg belangrijk om te weten wélk Grieks woord ten grondslag ligt aan het Engels of Nederlands vertaalde woord.


Op het eerste gezicht klinkt dit als een vrij eenvoudige kwestie, maar wanneer we bedenken dat het woord "wereld" 287 keer voorkomt in de KJV.


Bijvoorbeeld, in het geval van Johannes 3:16, "Want God had de wereld zo lief", werd het woord "wereld" in het Engels vertaald van het Griekse woord ‘kosmos’. Wist je dat er in Griekse concordantie meer dan 8 mogelijke definities zijn binnen het woord “kosmos”, om nog maar te zwijgen van de andere Griekse woorden die met wereld zijn vertaald.


Dus, als je de KJV leest, onthoud dan dat 'wereld' niet per se precies hoeft te betekenen wat je denkt dat het betekent. In de KJV wordt het “einde van de wereld” gevonden in Mattheüs 24:3, beter weergegeven als “einde der tijden” (zoals het is in alle moderne vertalingen, inclusief de New King James Version (NKJV). Waarom? Omdat de Het Griekse woord "aion" (wat leeftijd betekent) oorspronkelijk verkeerd werd vertaald met "wereld" in de KJV. En dit heeft voor aanzienlijke verwarring gezorgd. Wist u dat de uitdrukking "einde van de wereld" niet in de hele Bijbel voorkomt?


Laten we eens kijken naar een ander voorbeeld van "wereld" en hoe dit verwarring kan hebben gemaakt aan ons begrip van de vraag: "Is het evangelie aan de hele wereld gepredikt"?


Lukas 2:1 En het geschiedde in die dagen dat er een decreet uitging van Caesar Augustus, dat de hele wereld belast moest worden.


Suggereert de bovenstaande passage dat de hele wereld onder de belastingautoriteit van Rome stond? We weten dat dat niet het geval was. Daarom gebruikte Lucas in dit vers, net als in Mattheüs 24:14, het Griekse woord “oikoumene” voor "wereld". De NASB-vertaling geeft ons meer inzicht in de werkelijke betekenis van het woord door het te vertalen als "bewoonde aarde", d.w.z. de “Romeinse wereld”.

Lukas 2:1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de “wereld” ingeschreven moest worden.


Volgens een online Grieks Lexicon woordenboek kan het Griekse woord ‘wereld’ "oikoumene" het volgende betekenen:


A. het deel van de aarde dat door de Grieken werd bewoond, in tegenstelling tot het land van de barbaren

B. het Romeinse rijk, alle onderdanen van het rijk

C. de hele bewoonde aarde, de wereld

D. de bewoners van de aarde, mannen


Dus, aangezien de context de definitie van een woord bepaalt, moeten we ons afvragen of het volks-tellingsdecreet naar Zuid-Amerika of naar het Verre Oosten is gegaan? Duidelijk niet. De Schrift is joods en aangezien het NT een verlengstuk van het OT is, moet het dus in die context gezien worden. Wat was tot aan Handelingen 10 de missie van Jezus en naar wie werd de vroege kerk gezonden om het evangelie te verkondigen?


In Mattheüs 15:24 zei Jezus: "Ik ben alleen naar de verloren schapen van het huis van Israël gezonden."


In Mattheüs 10:5-6 lezen we: Deze twaalf zond Jezus uit nadat Hij hun had geïnstrueerd: “Ga niet op de weg van de heidenen en ga geen stad van de Samaritanen binnen; maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.


Dit is de reden voor Petrus' vreemde visioen van onrein vlees, dat hij uiteindelijk begreep als het mandaat om de evangeliebediening naar de heidenen te brengen. "Sta Peter op, dood en eet". God vermaande Petrus duidelijk om naar „de hele wereld” (niet alleen naar de verloren schapen) te gaan om het goede nieuws te prediken.


In Romeinen 9:25-26 schreef Paulus, zoals Hij ook in Hosea zegt: "Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde.


En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden."


Het is duidelijk dat het straaltje levend water dat uit de tempel in Ezechiël 47 stroomde, uiteindelijk de heidenen zou omvatten. Als de vermaning van Mattheüs 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (grote opdracht) in die tijd echter ook de heidenen omvatte, dan zou het visioen van Petrus niet alleen onnodig zijn geweest, maar waren deze vrome discipelen van Christus in hun plichten verzaakt gedurende ten minste de eerste 10 jaar ministerschap.


Soms vergeten we dat deze profetische woorden werden gesproken door Joden gericht aan de Joden. Onze perceptie is zodanig vertekenend dat we denken dat deze vroege geboden oorspronkelijk van mondiale aard waren. Als we teruggaan naar het decreet van Caesar, was het in de eerste instantie blijkbaar niet de bedoeling dat "wereld" of "Romeinse rijk" elk persoon op de planeet omvatte. We moeten opmerken dat als we de Schrift niet in de context van de de Hebreeuwse cultuur lezen, het ertoe kan leiden dat we misplaatste conclusies trekken.


Nu, laat me op dit punt een mogelijke verwarring vermijden. Wat ik niet zeg is dat het evangelie alleen voor de verloren schapen in het huis van Israël (de Joden) was en is. Het lijdt geen twijfel dat het evangelie, voornamelijk door de bediening van Paulus, naar de verste delen van de aarde zou gaan, dat wil zeggen "genezing van de naties" (Openbaring 22:2) naar het hele Romeinse Rijk.


Nadat we hier duidelijk hebben gemaakt dat de verspreiding van het evangelie reeds gedaan is, kun je in de onderstaande tabel de schriftgedeelten lezen waaruit dit blijkt, Bekijk de geprofeteerde verzen (linker kolom) en hun overeenkomstige vervullingen (rechter kolom). Het zal je misschien verbazen dat de antwoorden duidelijk omschreven staan in elk van de onderstaande verzen. Toegegeven, ook ik was stomverbaasd toen ik hier voor het eerst op werd gewezen. De realiteit is dat we ons niet hoeven te wagen aan subjectieve gissingen om de vraag te beantwoorden: "Was het evangelie aan de hele wereld gepredikt (oikoumene)?" Onderstaande schriftgedeelten bewijzen het.


Het schriftuurlijke bewijs van vervulling is zowel verbazingwekkend als overweldigend. Hoe wonderbaarlijk is Gods Woord!?


Het doel van elke profetie over de verkondiging van het evangelie bevat een Grieks woord dat de vervulling ervan aangeeft met datzelfde Griekse woord. Bijvoorbeeld, "wereld" wordt gebruikt als “oikoumene” in Mattheüs 24:14 en “kosmos” in Markus 16:15 en in hun respectievelijke vervullingen, Romeinen 10:18 en Romeinen 16:25-26. Deze vervullingen zijn meer dan overduidelijk.


Bedenk je ook:

Is ieder mens die ooit heeft geleefd, blootgesteld aan het evangelie? Nee.


bottom of page