top of page
  • jcfnieuws

Leven we in de Eindtijd?

Bijgewerkt op: 29 jan. 2023

Hoe komen we erachter of we nu in de eindtijd leven?

Er zijn een aantal testen die je kunt doen door schriftgedeelten te lezen in de Bijbel, waaruit blijkt dat de Wederkomst van Jezus op aarde niet lang meer zal uitblijven. Hier sommen we er een 7-tal op.


Maar 7 jaar vóór Jezus Wederkomst op aarde zal er nog een Opname plaatsvinden van de mensen die Hem in de wolken zullen ontmoeten, om de laatste oordelen die de aarde zullen treffen te ontkomen, te ontsnappen. Sprookje?


De Bijbel is heel duidelijk hierover:


Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.


1 Thessalonicenzen 4:16-17


1. Het karakter van de mensen

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede,verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.


2 Timotheüs 3:1-5


2. De afvalligheid

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.


1 Timotheüs 4:1-2


3. De wetteloosheid

Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er Iemand* die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;


2 Thessalonicenzen 2:5-8


*Iemand: is de Heilige Geest, de kerkgemeente


4. De spotters

Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op,


opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen

en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.

Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.

Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.


2 Petrus 3:1-7

5. De vorming van één wereld regering

Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren,en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.


Genesis 11:1-9

De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.


Psalm 2:2 -4

6. De terugkeer van de Joden naar het beloofde land

En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen.


Ezechiël 37:21


7. De coalitie-vorming van Rusland, Iran en Turkije

Het woord van de HEERE kwam tot mij:


Mensenkind, richt uw blik op Gog (de oppervorst van Mesech), het land van Magog (Rusland), de oppervorst van Mesech (historisch Moskow) en Tubal (militaire centrum van Moskow), en profeteer tegen hem.

Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech (historisch Moskow) en Tubal (militaire centrum van Moskow)!

Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.

Bij hen zijn Perzen (Iran, Ethiopië), Cusjieten (Noord Afrikaanse landen) en Puteeërs (Libië), allen met schild en helm,

Gomer (Turkije) met al zijn troepen, Beth-Togarma (Turkije), in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u.

Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen.

Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen.

U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u. (oorlog WOIII)

Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult.

U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben,

om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.

Sjeba (Midden Oosten), Dedan (Saoedi-Arabië en omvat Bahrein, Oman, VAE, Dubai), de kooplieden van Tarsis (de Perzische golflanden) en al hun jonge leeuwen (de Engels sprekende landen: Australië, Nieuw-Zeeland, VS, Canada) zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?

Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen?

U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden (China), u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger.

U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word.

Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen?

Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen. (7 jarige Verdrukkingstijd na de Opname van de christenen)

Ezechiël 38:1-18


noot: lees Ezechiël 38-39 helemaal


I N A F W A C H T I N G V A N Z I J N K O M S T


Kommentarer


bottom of page