top of page
 • jcfnieuws

Ben jij er klaar voor?

Bijgewerkt op: 10 jul. 2023

In deze tijd hebben we volharding, verwachting en doorzettingsvermogen keihard nodig om samen met de Heilige Geest te blijven wandelen op het smalle pad! Jezus zei:

 • maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Mattheüs 7:14


 • Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.

 • Want wij, ...verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.

 • zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus...verwacht.

 • Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan...verwachten wij het met volharding.

Filippenzen 3:20 - Galaten 5:5 -1 Korintiërs 1:7 - Romeinen 8:25


Verwacht jij Zijn spoedige komst?

Wacht je vol verwachting op Hem? Of zijn we te druk met wereldse dingen? Vinden we het belangrijker om een roddelmagazine te lezen, of de Bijbel? Vinden we het belangrijker om onheilige films te kijken, of een film over het leven van Jezus? Er zijn vele dingen in de wereld die ons kunnen afhouden en afleiden van onze persoonlijke relatie met de Heere Jezus. Dat ligt voor ieder verschillend. We hebben allemaal onze zwakheden.

Natuurlijk mogen we genieten van de dingen en mensen om ons heen. Zolang we er maar geen afgod van maken en Jezus in alles voorop zetten. Als we Hem verwachten zullen we onze dagelijkse handel en wandel rein en heilig willen blijven, omdat ieder moment het moment van ontmoeting met Jezus in de lucht op de wolken kan zijn.


...opdat ook u zult zijn waar IK BEN

Als je (nog) niet wedergeboren bent, je niet vervuld bent van de Heilige Geest, en je niet in afwachting bent dat Jezus je spoedig komt ophalen, dan mis je iets belangrijks in je geestelijke leven.

Het is belangrijk onszelf de vraag stellen: "Ken ik Jezus in Zijn lijden en opstandingskracht? Ken ik Jezus persoonlijk?"

Jezus zal zeker terugkeren naar deze aarde en Hij zal regeren op deze aarde. Maar vóórdat dit verwezenlijkt wordt zal Hij de Zijnen brengen naar de plek die Hij voor ons voorbereid heeft: degenen die Hem verwachten.

 • In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Johannes 14:2-3


Jezus zegt heel duidelijk dat Hij terug zal komen om ons mee te nemen, naar een plek waar HIJ IS. Hij zegt niet ‘ik zal komen, opdat Ik zal zijn waar u bent’. Hij brengt ons daar waar HIJ IS. Het is een plek waar Hij ons verborgen houdt, in veiligheid. Hij wil niet dat de Zijnen de oordelen die over de aarde komen meemaken. Wij zijn door Hem gerechtvaardigd en niet bedoeld tot toorn schrijft de Bijbel heel duidelijk. Wat een zegen en voorrecht.


Geduldig Wachten

We hebben als gelovigen een wonderlijke diversiteit aan persoonlijkheden, vaardigheden, talenten en geestelijke gaven. Maar er is één ding waar we in het algemeen allemaal een behoorlijke afkeer van hebben, en dat is wachten. Het liefst willen we allemaal eigenlijk altijd alles onmiddellijk zien gebeuren. We willen dat problemen snel opgelost worden en dat er onmiddellijk wordt voorzien in alles.

Ook in onze gebedsverhoringen willen we het liefst zo snel mogelijk onmiddellijk antwoord.

Toch weten we dat de Bijbel ons vertelt dat wachten een belangrijk onderdeel van ons leven in de Heer is. We lezen in Jesaja het volgende:


 • Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Jesaja 40:29-31


Het woord verwachten in deze beroemde passage van Jesaja betekent samenbinden. Het kan worden vertaald als: gretig uitkijken naar.


Wachten is geen favoriete bezigheid

Hoewel we het er allemaal over eens zijn dat wachten niet onze favoriete bezigheid is, weten we ook dat wachten geen negatieve ervaring hoeft te zijn. We hebben misschien niet het gevoel dat we weten hoe we met hoopvolle verwachting moeten omgaan, maar dat doen we wel. Als we wachten op een langverwachte vakantie, doen we dat met een gevoel van opwinding en vreugde. Of als we wachten op de terugkeer van een familielid of dierbare vriend, wachten we ook met een gevoel van verwachting en gretigheid en zeggen we vaak: "Ik kan nauwelijks wachten tot ze aankomen."

Hetgeen waar we op wachten heeft invloed heeft op hóe we erop wachten.

 • Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Filippenzen 3:20-21


Misschien herken je dit ook wel. Wanneer er een langverwacht evenement op je kalender staat gemarkeerd, gebeurt er iets in ons. Hoe dichterbij het evenement komt, des te groter de verwachting wordt.


Spotters
 • Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen

2 Petrus 3:3


In deze tijden is het moeilijk te bevatten dat er, zoals de Bijbel zegt, mensen zijn die spotten met het idee dat de Jezus terugkeert om Zijn Bruid, de kerkgemeente, mee te nemen om bij Hem te zijn. Als er ooit een tijd was om reikhalzend te wachten tot Jezus ons zou komen halen, dan is het nú. Onze nieuwe verheerlijkte, aan Jezus-gelijkende lichamen, staan al klaar om ons huidige afvallige lichaam te veranderen. Hoe mooi en hoopvol is die gedachte!


Wat we weten

De dag of het uur van de komst van de Heer weten wij niet, maar we weten wél dat we in tijden leven zoals de dagen van Noach. We weten wél dat we in een tijd leven waarin mensen zichzelf liefhebben, zoals Timoteüs profeteerde

 • En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was.

2 Timotheüs 3:1-9


Ook weten we dat we in een tijd leven waarin de gezonde leer in een groot deel van de kerkgemeente niet wordt verdragen. We weten dat de Joden terug zijn in hun nationale thuisland. En we weten dat Jeruzalem een ​​blok aan het been voor de wereld is.


We hebben geen kalenderdatum om de dagen die aan Jezus komst voorafgaan te markeren, maar we hebben wel alle reden om elke dag in vurig verlangen te leven dat Jezus ons in een ‘oogwenk’ van de aarde zal verwijderen en ons in een ‘oogwenk’ zal veranderen in het onsterfelijke, onvergankelijke en verheerlijkte.

 • In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

1 Korinthe 15:52


In een wereld die zijn verstand lijkt te verliezen, kunnen en moeten we, nu meer dan ooit, de hoopvolle verwachting hebben dat Jezus ons binnenkort komt ophalen, misschien wel zelfs vandaag!

bottom of page