top of page
 • jcfnieuws

Verschil Opname & Wederkomst

Bijgewerkt op: 11 jan. 2023

Er is een verschil tussen de Opname en de Wederkomst. Tijdens de Opname zullen alleen zij die Hem waarlijk lief hebben Jezus zien en op de wolken worden mee genomen naar de plaats die Hij voor ons bereid heeft. 7 Jaar ná de Opname zal Jezus voor iedereen op de aarde zichtbaar Wederkomen.


En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal ú tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Johannes 14:3)


Dit Schriftgedeelte spreekt over de Opname. Jezus zegt hier duidelijk dat Hij ons tot Hem zal nemen, zodat wij ook zullen zijn waar Hij is. Jezus zegt hier níet dat Hij tot ons zal komen, zodat Hij zal zijn waar wij zijn. Jezus zegt hier óók dat Hij een plaats voor ons gereed maakt, zodat Hij ons daarheen zal nemen.

Merk op dat er in dit Schriftgedeelte door Jezus wordt gezegd dat hij ú, de heiligen, tot Zich zal nemen, Hij neemt niet de goddelozen van de wereld tot Zich. Dit kan dus niet Zijn Wederkomst op de aarde zijn. Want Jezus zegt dat Hij ons tot Zich zal nemen, opdat wij zullen zijn waar Hij is. Dit schriftgedeelte spreekt over de komst van Jezus voor de oprechte christen en dat is de Opname van de kerkgemeente.

Er is een verschil tussen de komst van Jezus voor Zijn kerkgemeente, dat is de Opname, en de Wederkomst van Jezus mét Zijn kerkgemeente op aarde. De komst van Jezus gebeurt in etappes. Dit gaan we hier bespreken.

In het eerste stadium van de (weder)komst van de Heere Jezus komt Hij niet op aarde terug. De Opname van de heiligen van de kerkgemeente is het eerste stadium. Bij de Opname ontmoet Jezus Zijn kerkgemeente, Zijn Bruid, in de lucht op de wolken. Er is een groot verschil tussen de ontmoeting met Hem in de lucht (Opname) en het moment dat Hij op de aarde terug zal komen (Wederkomst).


Hebreeën 9:28

zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.


In dit Schriftgedeelte kan het niet gaan over de wederkomst van Jezus op aarde, want er staat geschreven: ‘door hen die Hem verwachten’. De goddelozen in de wereld verwachten Jezus niet. Ook de naties niet. Alleen degenen die Hem zoeken, dit betekent dus dat hier gesproken wordt over de Opname. Voor de goddeloze mensen in de wereld is Jezus 'weder'komst (de Opname) onzichtbaar. De oprechte christen ziet Jezus wel en ontmoet Hem in de lucht op de wolken. Dit wordt de Opname genoemd. De wereld zal Jezus tijdens de Opname van de gelovigen niet zien.


Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Filipenzen 3:20,21)


waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten’ : wie verwachten in dit Schriftgedeelte de Zaligmaker? De gelovigen! Dit kunnen niet de goddelozen in de wereld zijn, want die verwachten de Zaligmaker, Jezus niet.

We zien hoe belangrijk het is om goed elke letter en elk woord te lezen, zodat je er niet overheen leest. Dit is het rechtsnijden van het Woord van God.


16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. (1 Tessalonisenzen 4:16, 17)


Ook in dit Schriftgedeelte wordt gesproken over de Opname. Waarom? ‘samen met hen opgenomen worden’ . Als je kijkt naar de echte headline hier zie je dat het alleen voor de gelovigen is. ‘ ...in de wolken’ vertelt ons precies dat het niet op aarde is maar in de wolken, in de lucht. Hier lees je dat het niet de 'weder'komst van de Heere Jezus op aarde zal zijn, want wij ontmoeten Hem in de wolken. De voeten van de Heere Jezus zullen de aarde tijdens deze gebeurtenis, dit stadium niet aanraken.


De wederkomst van de Heere Jezus wordt 318 keer genoemd in 216 hoofdstukken in het Nieuwe Testament. Dat betekend 1 op de 25 verzen. Het grootste deel van de profetieën in het Oude Testament over de Heere Jezus hebben te maken met de wederkomst van de Heere.


Troost

Zijn wederkomst is de grootste waarheid die in de Bijbel vertelt wordt aan gelovigen met als doel om ons te troosten. Zo lezen we dan in 1 Tessalonisenzen 4:18 "Zo dan, troost elkaar met deze woorden." Hier heeft apostel Paulus het over de Opname van de gelovigen door de Heere Jezus. Alles zal worden opgelost wanneer de Heere ons komt halen. Denk bijvoorbeeld aan christenen die vervolgd en verdrukt worden. Wat biedt hen troost? Dat Jezus spoedig komt en je vrij bent uit deze ellende. Of denk aan mensen die ziek zijn. Als Jezus komt dan zal je nooit meer ziek zijn. Dit is troost. Of wanneer je eenzaam bent, dan is je troost dat Jezus spoedig komt en je nooit meer eenzaam zal zijn.

Als we geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan dan weet je dat de dag komt dat Hij ons komt halen. De wederkomst van de Heere Jezus is onze troost en onze vreugde en kracht.


Jesaja 40:1, 9,10

1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, Klim op een hoge berg,

9 Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God!

10 Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.


Troost, troost Mijn volk : … maar hoe dan? In vers 10 staat ‘de Heere HEERE zal komen!

Hier spreekt Jesaja over de Wederkomst van Jezus. Sion is hier de kerkgemeente, niet een berg of iets dergelijks.

en Zijn arm zal heersen : hier wordt het Millennium-tijdperk mee bedoeld, het tijdperk waarin Jezus als Koning op de aarde zal regeren, heersen. Het Millenium-tijdperk zal na de Wederkomst van Jezus op de aarde geschieden. Samengevat geschied eerst de Opname van de kerkgemeente waarin zij wordt opheaald door Jezus op de wolken en een ontmoeting met Jezus in de lucht. Daarna vangt er een 7 jarige periode aan van oordeel, dit het tijdperk van het oordeel, ook wel verdrukkingstijd genoemd. Na deze 7 jaar komt Jezus samen met de gelovigen terug op de aarde en zal Jezus duizend jaar regeren, dit is het Millenium-tijdperk. In dit tijdperk zal satan en zijn demonen gebonden zijn, waardoor er gedurende duizend jaar geen ziekte en pijn enz. zal zijn en de leeuw naast hetlam zal liggen. Daarna zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen.


Er is niets beters dan te evangeliseren en over de komst, de opname van Jezus te vertellen, omdat je hiermee troost biedt aan de mensen. Mensen moet weten dat Jezus de huidige chaotische omstandigheden en wanorde in de wereld uiteindelijk gaat oplossen. En wij als gelovigen, de kerkgemeente, kunnen hoop en troost bieden door te vertellen dat alleen Jezus hen kan redden.


terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus (Titus 2:13)


Elke keer als er over de verwachting van Jezus wordt geschreven naar de 'verschijning en hoop van de Heere' kan er niet over de Wederkomst van Jezus op aarde gesproken worden. Want de gelovigen, de kerkgemeente kijkt uit naar Zijn komst en de gelovigen verwachten Jezus, de goddelozen in de wereld verwachten Hem niet. In Titus 2:13 wordt wederom geschreven over de Opname van de gelovigen, de kerkgemeente. In de engelse vertaling staat het duidelijker omschreven dan in het Nederlands. Daar gebruikt met het woord “looking”, wat aangeeft dat wij "uitkijken naar" Zijn komst. "Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ" (Titus 2:13 KJV)


2 Peter 3:11-13

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;

12 u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont


Hier wordt ook over de Opname geschreven. In het engels is het duidelijker vertaalt en noemt men ook hier het woord “looking” in plaats van het in Nederlands vertaalde woord “verwachten”. Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat? (2 Petrus 3:12 KJV)

Looking betekend hier niet het uitzien naar de komst van Jezus, maar naar de dag van God. In de rest van de zin wordt het uitgelegd: ‘waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.’ Dit is de zichtbare Wederkomst, in dit gedeelte kan er niet gesproken worden over de komst van de Heer wanneer ieder oog Hem zal zien, hier wordt gesproken over 1000 jaar later, wanneer de hemelen zullen vergaan en de Heer een gloednieuwe aarde zal formeren. Hier kijken we wederom naar een komst van de dag van God waar de hemelen door vuur aangestoken zullen worden. In de zin die hierop volgt wordt er een verbinding gemaakt met ‘Zijn belofte dat er een nieuwe hemel en aarde zullen komen met gerechtigheid.’

De bedoeling van de hele boodschap is dat wanneer je dit allemaal ziet gebeuren je je leven op orde zal maken en je jezelf reinigt in het bloed van Jezus dat je zal rechtvaardigen.


De boodschap van de komst van Jezus, Die ons redt van de toorn van God is heel belangrijk. Het laatste gebed in de Bijbel is ‘kom, Heere Jezus’. Dit gebed heeft te maken met het feit dat de gelovigen, die de Bruid van Jezus is, op Hem wachten en Hem verwachten samen met de Heilige Geest.


Spotters

3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen

4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. (2 Peter 3:3,4)


In 2 Petrus 3 lezen we over de mensen die de boodschap van Jezus komst niet serieus nemen en er dus de draak mee steken. Het kunnen ook mensen uit de kerkgemeente zijn die er de spot mee drijven en vooral ook mensen buiten de kerk die dit doen. Als je niet gelooft in de komst van Jezus om de gelovigen te ontmoeten op de wolken in de lucht dan kan je onmogelijk een ware -christen- gelovige zijn.


Wees voorbereid

44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

45 Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven?

46 Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.

(Mattheus 24:44-46)

Hier wordt ons een aantal sleutels gegeven om ons voor te bereidenop de komst (Opname) van de Heere Jezus voor de gelovigen.

 • wees trouw en

 • wees verstandig (wijs) en

 • wees handelend’ (actief)

Waarom moeten we voorbereid zijn voor Zijn komst? Omdat het op een uur zal zijn waarop u het niet zou denken.

Geen angst

Veel mensen zijn bang voor de dag van het oordeel. Maar wanneer je elke dag klaar bent voor de komst (Opname) van de Heere Jezus heb je niets te vrezen. In vers 46 van Matheüs 24 wordt er geschreven : ‘die dienaar die door de heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden zal zalig zijn’… dan hoef je niet bang te zijn dat God zal zeggen : “.. slechte jongen, je hebt het verprutst”. Wanneer je waakt zal God je belonen.

Als je verder leest in vers 47 ‘Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.’ zie je dat God ons zelfs zal aanstellen over al Zijn bezittingen. Daarom hoeven wij angst te hebben.


Onverwachts

34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.

35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.

36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

(Lukas 21:34-36)


In vers 36 lezen we heel duidelijk over de Opname van de gelovigen, de kerkgemeente, want er staat ‘te ontvluchten’. Dit betekend dat wij die dingen die gebeuren zullen niet hoeven mee te maken. Vers 34 & 35 gaat niet over de Opname, omdat daar geschreven wordt ‘wees op uw hoede’. Het beschrijft degenen die de Opname hebben gemist. Er zullen ook gelovigen zijn op de aarde achterblijven ná de Opname. Dit zijn de gelovigen die de dingen momenteel allemaal niet zo serieus nemen en denken dat het hun tijd wel zal duren. Zij zijn lauw in hun geloof. De zin ‘dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap .… dat die dag u niet onverwachts overkomt’ vertelt ons dat we waakzaam moeten zijn, niet moeten spotten, maar het Woord serieus moeten nemen en verwachtingsvol moeten blijven uitkijken naar Zijn komst, naar een onstmoeting met de Heere op de wolken in de lucht.


De sleutels om ons klaar te zijn voor de komst (Opname) van de Heere Jezus:

 • wees op uw hoede (wordt niet slaperig, lui)

 • houdt geen vriendschap met ongelovigen

 • waak en bid te allen tijde

Blijf in Hem

1 Johannes 2:28

En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst.


In 1 Johannes 2 wordt ons een vervolg gegeven om klaar te zijn voor de komst van de Heere Jezus. 'blijf in Hem' dat wil zeggen dat je niet af en toe eens bij Jezus op bezoek komt, maar dat je continue bij Hem verblijft en Hij zal je rust geven. En niet "ik kom, ik krijg rust en ik ga er weer vandoor, tot ziens!". Als je bij Hem weg gaat verlies je ook weer je rust en vrede. Wanneer je elke dag samen met Hem leeft zal Zijn aanwezigheid je alles geven en zul je ook vruchtbaar zijn. Je moet Zijn zijde niet verlaten en met alles wat in je is je aan Hem hechten. Het belangrijkste is dat we goed aan de eindstreep finishen. En dit is moeilijk, want het laatste deel van een race ben je altijd bijna buiten adem.


Satan is op zoek naar zielen van mensen: hij zal afleiden, misleiden en verleiden

Satan zal je de wereld bieden, al het goud en zilver van de wereld. De afleidinge, misleidingen en verleidingen in de wereld komt vanuit alle hoeken naar ons toe via internet enz. om ons maar weg te lokken uit onze schuilplaats bij de Heer.


Hebreeën 9:28

zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.


Jezus komt voor de mensen die Hem verwachten en niet voor mensen die Hem niet verwachten.


Lauw

Wat zal er gebeuren met de gelovigen die lauw zijn? Zij zullen de grote Opname-dag missen, want in Lukas 21:36 staat geschreven ‘Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.’ Zij zullen de 7 jarige verdrukkingsperiode meemaken. Er zal dan een hoop verwarring zijn.


Markus 13:27

En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.


In Markus 13 wordt ook over deze lauwe gelovigen geschreven. Zij waren niet voorbereid om mee te gaan om te ontvluchten (Opname) aan de toorn van God en moeten lijden in de 7 jarige oordeelsperiode. Dit wordt ook wel de verdrukking of de grote verdrukking genoemd. Na de Opname zullen mensen die alsnog de Heere Jezus aannemen als Verlosser gedood worden vanwege het feit dat ze het verplichte merkteken van het beest zullen afwijzen. Dit verplichte merkteken moeten mensen ontvangen op hun voorhoofd of hun rechter hand. Tijdens deze 7 jaar zullen er gelukkig nog veel mensen (zielen) gered worden, omdat zij opgeschreven staan in het boek des levens. Er is verwarring over de heiligen in het boek Openbaringen. We moeten goed onderscheiden dat we te maken hebben met de huidige heiligen die Jezus komst in de wolken verwachten om Hem te montmoeten in de lucht opde wolken en de heiligen die zich pas zullen bekeren na de Opname, omdatzij nu lauw zijn en het niet zo nauw nemen. We hebben te maken met vershillende stadia waarin heiligen voorkomen.


Voorgaande Opname's in de Bijbelgeschiedenis

In de Bijbel kunnen we lezen over verschillende opname's. Er is niets vreemd aan de Opname van de kerkgemeente. De eerste opname die we tegenkomen inde Bijbel is Henoch. De tweede opname is Elia. Jezus Zelf werd opgenomen in de wolken. De heiligen in Matteüs 27 werden óók opgenomen. In het boek Openbaringen zien we dat de twee getuigen worden opgenomen. We zien dat er verschillende opnames in de Bijbel geschreven staan.


Achterblijvers

De mensen die achterblijven zullen moeten lijden. Er zal enorme vervolging zijn, zoals nooit eerder gebeurd is. De tijden zullen veranderen. De antichrist zal zichzelf als god uitroepen. Joden zullen naar de woestijn Petra in Jordanië vluchten en zal daar beschermd worden tegen de legers van de antichrist.


Plagen als in Egypte

Er zullen dagen komen waarvan men dacht dat dit nooit had kunnen gebeuren. Steden zullen vernietigd worden door aardbevingen. Wereldwijd zal op één dag elke stad op aarde getroffen worden door een grote aardbeving.

De mensheid zal met tumoren op hun huid bedekt zijn. Als je over deze oordeelstijd leest in de Bijbel en het bestudeerd ontdek je dat er een grote parallel loopt met wat er destijds gebeurde in Egypte in het Oude Testament.

De eerste 3,5 jaar (van de 7 jaar) zal een periode van bedrog in voorspoed zijn. De mensen zullen geloven in een leugen van schijnbare vrede. Daarna zal er een plotselinge invasie van de antichrist in Jeruzalem volgen om Jeruzalem te vernietigen.


Voorbereiden

Wanneer we naar al deze feitelijke schriftgedeelten over de Opname kijken geeft dit ons de mogleijkheid om als volgt ons leven te leiden:


Uit te kijken naar de Heere Jezus

Een leven van puurheid

Een leven van wijsheid

Een leven vol van activiteiten voor de Heere Jezus: laat je licht schijnen

Een leven van eenvoud voor de Heere

Een leven van zelfbeheersing

Geen vriendschap met goddelozen

Een gebedsleven zodat wij ‘in Hem blijven’


Wees alert

Ondertstaande schriftgedeelten geven ons de waarheid zodat we alert blijven.


Mattheüs 24:44-46

44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

45 Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven?

46 Zalig die dienaar die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.


Lukas 12:35-36

35 Laten uw lendenen(*) omgord zijn en de lampen brandend.

36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen.

lendenen(*) : hebben hier te maken met je gedachten


1 Johannes 2:28

En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst.


De Bijbel vertelt dat de oprechte gelovigen wachten op de Opname

Vers 35 van Lukas 12 zegt dat we alert moeten blijven en onze gedachten niet moeten laten meevoeren naar de zaken die de wereld beheersen. En dat we onze lampen brandend moeten houden; een lamp geeft immers licht. Wij moeten licht blijven schijnen totdat Hij komt en ieder moment klaar zijn voor Zijn de Opname om Hem te ontmoeten in de wolken. Vers 36 ‘u’ dat zijn wij, de ware gelovigen. Wij moeten klaar staan zodat we de deur meteen open doen wanneer Hij komt, onze Bruidegom.


zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

(Hebreeën 9:28)


Zowel de Opname als de Wederkomst zullen op aarde grote publiciteit krijgen, want er staat geschreven:

geroep zal zijn…., met de bazuin van God, de stem van de aartsengel

(1 Tessalonisenzen 4:16,17 )

Er worden hier 3 zaken genoemd die enorme aankondigingen zijn:

 • Geroep

 • Bazuin

 • Met de stem van een aartsengel

Verwarring, want het woord Opname staat nergens in de Bijbel...

Er is veel verwarring over de Opname, omdat het woord “Opname” niet in de Bijbel geschreven staat. En dat staat het ook niet.

Maar als we de Bijbel bestuderen zien we letterlijk allemaal beloftes die te maken hebben met de Opname. Mensen kunnen niet goed het onderscheid maken in de schriftgedeelten, omdat men zegt dat er in sommige schriftgedeelten staat geschreven dat de heiligen nog op aarde zijn na -wat wij de Opname noemen- . En dat klopt, want er zullen nog heiligen op de aarde zijn tijdens de 7 jarige verdrukkingsperiode. Zij hebben de Opname gemist, sommigen zullen tijdens de Opname nog gered worden.


Zou God de reachtvaardigen met de onrechtvaardigen oordelen?

25. Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?

26. Toen zei de HEERE: Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen. (Genesis 18:25)


We moeten één ding heel goed begrijpen over God. "Zou de Rechter geen recht doen" zei Abraham tegen de Heere. Zou U de rechtvaardigen samen met de onrechtvaardigen oordelen? In heel de geschiedenis heeft God de rechtvaardigen niet samen met de onrechtvaardigen gelijktijdig geoordeeld. God oordeelde alleen de onrechtvaardigen.


Jesaja 26:20,21

20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik(2), totdat de gramschap over is. 21 Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden.

De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

ogenblik(2) : dat is 7 jaar


Dit schriftgedeelte in Jesaja is één van de meest duidelijkste teksten in de Bijbel waarin wordt geschreven over de Opname. In vers 20 staat geschreven dat wij ‘Mijn volk’ de kamers in mogen treden om ons voor een klein ogenblik te verbergen, 'tótdat de gramschap over is'. Duidelijker kan het niet. De ware christenen worden weggenomen om zich te verbergen totdat de gramschap voorbij is.

In vers 21 lezen we dat de Heere uit Zijn plaats zal gaan om de 'ongerechtigheden van de bewoners' van de achterblijvers 'van de aarde te vergelden'.

Laatste zin: er zullen zoveel doden zijn na de vergelding dat er geen plek meer op de aarde is om hen te begraven.

Met andere woorden, vers 20 schrijft: 'verberg u' voor het oordeel en vers 21 schrijft dat 'het oordeel over de bewoners van de aarde zal komen.'

In het Nieuwe Testament wordt er 318 keer door God Jezus komst (Opname) aangekondigd.


2 Petrus 3:3-7

3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst, Want vanaf de dag dat de vaderen(*) ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.

7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

vaderen(*) : vaderen van de kerkgemeente


Feiten die ons vertellen in welke periode wij nu zitten

 1. Het ontkennen van de goddelijkheid van de Heere Jezus is aanstaande. Alleen al als je hoort dat men zegt dat Jezus één van de wegen is naar de hemel;

 2. Het nalaten of het gebrek aan het verkondigen van de boodschap van over Jezus 'Weder'komst van predikers vandaag de dag is schokkend. Er wordt nauwelijks over gesproken. Dat is een serieus probleem voor de kerk, én voor de wereld;

 3. De ontkenning van de opstanding van Jezus;

 4. Het verwijderen van het boek Openbaring en Daniël. In Noorwegen is het er al uit gehaald.

Spoedig

De wereldsituatie is inmiddels al zover dat de Opname bij wijze van spreken volgende week al zou kunnen plaatsvinden. Houdt je oog gericht op Jeruzalem en Israël. De landen genoemd in Ezechiël 38 staan paraat. Het ware nieuws omtent Israël moet je via de Joodse kranten lezen en beluisteren.

De Bijbelverkoop is het afgelopen jaar enorm gestegen. Mensen willen weten wat er aan de hand is. Een andere groep mensen wil zoals ze zeggen de paniek tegengaan door het boek Openbaring en Daniël uit de Bijbel verwijderen, zodat de mensen niet meer bang zijn...


Lukas 21:35

Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.

… wat betekend dat de wereld niet klaar is voor deze komst wanneer miljoenen zullen verdwijnen tijdens de Opname,


Comments


bottom of page