top of page
 • jcfnieuws

Opname, Wederkomst, Millenium: de volgorde

Bijgewerkt op: 8 feb. 2023

In welke volgorde vinden de Opname, Wederkomst en het Millenium plaats? De wederkomst van Jezus zal in verschillende stadia plaatsvinden. Het eerste stadium is de Opname, daarna de Wederkomst, waarna het 1000 jarig Millenium Vrederijk zal plaatsvinden, waarin Koning Jezus regeert op deze aarde.

O p n a m e


Als eerste zal de Heere Jezus Zichzelf openbaren aan Zijn Bruid en onze geliefden die ons zijn voorgegaan. Dit is de kerkgemeente. We lezen o.a. in de brief aan de Tessalonisenzen dat wij Jezus in de lucht op de wolken zullen ontmoeten. Deze gebeurtenis is een paar jaar vóórdat Jezus op aarde terug zal komen.


 • Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Tessalonisenzen 4:16-17


 • Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.

Mattheüs 25:31-32


Vergelijk deze beiden schriftgedeelten: 1 Tessalonisenzen 4:16-17 en Mattheüs 25:31-32.

In Tessalonisenzen lezen we hier over de Opname, de hemelvaart, van de kerkgemeente.

In Mattheüs 31 lezen we over Jezus Wederkomst op aarde, welke gevolgd zal worden door de Dag des Oordeels in het begin van het Millenium-tijdperk in Mattheüs 32. In het schriftgedeelte van Matteüs 25:31 en 32 moeten we in ogenschouw nemen dat er 1000 jaar tussen vers 31 en vers 32 zit. Vers 32 kan niet gebeuren voordat de periode van het Millennium voorbij is.


De volgorde van Jezus komst op een rijtje

 1. OPNAME: Het eerste stadium waar we naar kijken is de Opname: de ongelovigen zullen Jezus niet zien, de gelovigen zullen Jezus wel zien en worden opgehaald en naar de Vader gebracht. De ongelovigen blijven op aarde achter.

 2. WEDERKOMST: Het tweede stadium waar we naar kijken is de zichtbare Wederkomst waar ieder oog Hem zal zien en Jezus op aarde zal komen samen met de gelovigen van de Opname en de gelovigen die tijdens de verdrukkingsperiode (zevenjarig-tijdperk ná de Opname) gedood zijn.

 3. MILLENIUM: Het derde stadium wordt het Millenium genoemd, het duizend jarig Vrederijk, waarin Jezus wereldheerser is met paradijselijke omstandigheden.

In het kort het verschil tussen Opname & Wederkomst


Opname: zullen alleen de ware gelovigen Jezus zien. De ongelovige goddelozen zullen Jezus niet zien. In één oogwenk zullen alle christenen van het hele aardoppevlak verdwenen zijn.

De rest van de mensen blijft achter.


Wat gebeurt er op aarde na de Opname?

Er volgt een periode van oordeel over de hele aarde. Men noemt dit ook wel de Verdrukkingstijd. Een betere benaming zou de Oordeelstijd zijn. Verdrukkinge kennen we nu ook in meer of mindere mate in ons leven hier op aarde. Jezus vertelde Zijn discipelen ook dat we verdrukkingen `zouden hebben op aarde. Waarom is Oordeel een betere benaming dan Verdrukking voor deze periode? Omdat verdrukkingen iedere christen overkomt. Het oordeel van God is niet bedoeld voor de christenen vertelt de Bijbel ons.


 • Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus

1 Thessalonicenzen 5:9


Deze tijd van oordeel over de mensheid zal 7 jaar duren. Deze periode is verdeeld in twee segmenten.

Eerste 3 1/2 jaar: De antichrist, de nieuwe wereldleider, zal een zogenaamde vrede op aarde doen komen. Veel mensen zullen hem eren en prijzen om zijn weldaden en vrede op aarde. Mensen die in deze persiode alsnog gelovig worden zullen omgebracht worden. Bijbels zullen spoedig verboden worden enz.

Tweede 3 1/2 jaar: De antichrist zal zich verheffen als god in de herbouwde tempel in Jerzalem. Er volgt een periode van diepe duisternis aan. Het wordt een run voor je leven als je dan nog leeft.


Na deze 7 jaar zal de Wederkomst van Jezus op aarde plaatsvinden en zal elk oog Hem zien. Jezus zal dan samen met de gelovigen op aarde terugkomen.


Millenium

Na Jezus Wederkomst op aarde volgt er een periode van duizend jaar aan waarin Jezus de Koning zal zijn op de hele aarde. De gelovigen zullen samen met Hem regeren over de aarde.


Jezus Wederkomst is voor elk ook zichtbaar, hoe dan?

Jezus Wederkomst valt samen met een strijd


 • 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

2 Tessalonisenzen 2:7, 8


Wanneer we naar dit schriftgedeelte kijken moeten we opmerken dat vooral in vers 8 beschreven staat dat deze Wederkomst van Jezus samen met een oorlog komt. De antichrist zal vernietigd worden tijdens deze Wederkomst. Dus hier wordt niet geschreven over de Opname van de Kerk. Hier wordt geschreven over de zichtbare Wederkomst van Jezus.

 • Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

Zacharia 14:4-5


In Zacharia zien we hier heel duidelijk de zichtbare Wederkomst van Jezus.

 • Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Kolossenzen 3:4


In dit schriftgedeelte zien we duidelijk dat de heiligen samen met Hem zullen terugkeren in Zijn zichtbare wederkomst waar elke oog Hem zal zien.


Verschil Opname & Wederkomst


Je moet niet spreken van twee Komsten, maar het zijn twee stadia van één Komst. Als we spreken over de tweede komst van Jezus, is er maar één Wederkomst van Jezus, maar opgedeeld in twee stadia.

 • Stadium 1: Jezus komt voor Zijn Kerk

 • Stadium 2: Jezus komt zeven jaar later mét Zijn Kerk

Er is dus een verschil in het stadium dat Jezus voor Zijn heiligen komt (Opname) en een ander stadium dat Jezus samen mét zijn heiligen komt (Wederkomst). Als we dit verschil goed onder ogen hebben dan zal dit heel veel onduidelijkheden wegnemen die er omtrent de Opname en de Wederkomst van Jezus zijn.


Zichtbaar voor elk oog, langzaam maar zeker

 • die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan

Handelingen 1:11


Jezus komt in Zijn lichaam, zichtbaar en langzaam terug. Dit is niet een plotselinge gebeurtenis. Er staat geschreven dat ze omhoog stonden te kijken naar de hemel, dus het was niet een snelle manier van gaan, maar ze keken naar Hem totdat de wolken Hem in de hemel meevoerden. En verderop in dit vers staat dat Hij op dezelfde wijze terug zal komen als ze Hem naar de hemel hebben zien gaan. Het is een soort ‘slowmotion’ wanneer Jezus Wederkomt met Zijn heiligen; de gelovigen.


Samengevat

==> De Opname gebeurt snel: in een oogwenk.

==> Zijn Wederkomst gaat gestaag, op onze snelheid. Niet op een hemelse snelheid, want engelen bewegen zich voort als de bliksem. Zijn Wederkomst zal daarmee zoals de Bijbel het beschrijft voor de gehele aarde zichtbaar zijn op het moment dat Hij neerdaalt.


 • Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen

Openbaring 1:7


Hier staat geschreven dat alle stammen van de aarde rouw zullen bedrijven. Dat betekend dat iedereen zal huilen en rouw bedrijven tijdens de Wederkomst van Jezus, omdat het dan te laat is voor hen. Degenen die Hem doorstoken hebben, degenen die Hem naar het kruis gebracht hebben zijn Zijn eigen mensen. Ook zij zullen ontdekken wat zij destijds hebben gedaan en ze zullen weten dat ze een fout gemaakt hebben.

We lezen: ‘Hij komt met de wolken’, de wereld zal de Heere Jezus zien in dezelfde wolken die zichtbaar waren voor de Israëlieten tijdens de woestijn. De Bijbel zegt dat God woont in de dichtheid van de wolken in de Psalmen.

Daarna lezen we: ‘en elk oog zal Hem zien’, dat betekend ook echt iedereen, ook de kinderen op de straten. Dit is een wonder op zich, want hoe kan iemand die in Jeruzalem Hem gelijktijdig ziet, Hem ook zien in New York, of Australië. Het is niet alleen een natuurlijk verschijnsel wat er plaatsvindt, maar gelijktijdig ook bovennatuurlijk.


Mozes ontving een bovennatuurlijk zicht op de berg. Op het moment van Jezus Wederkomst zal iedereen, iedere zondaar, dit bovennatuurlijke zicht krijgen, zodat Jezus voor iedereen zichtbaar zal zijn.


 • Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn

Mattheüs 24:26-27


Wanneer we dit schriftgedeelte lezen kunnen we eruit opmaken dat niemand Zijn Wederkomst zal missen. Je hoeft Hem niet te zoeken, want iedereen zal Hem zie


 • En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Mattheüs 24:30


Jezus Wederkomst zal naar alle waarschijnlijkheid niet in een oogwenk zijn, want er staat geschreven: ‘en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven’ … Voordat alle mensen Hem zien en rouw bedrijven gaan er wel een paar seconden, of minuten overheen. Er staat niet beschreven hoe lang dit duurt.


In glorie & Heerlijkheid

 • Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Mattheüs 16:27


Jezus zal komen in de glorie en heerlijkheid van de Vader. Deze heerlijkheid is door Ezechiël en Mozes gezien. Deze heerlijkheid zal door de gehele wijde wereld gezien worden. Want er staat geschreven dat Hij ‘zal komen met de heerlijkheid van Zijn vader, met Zijn engelen’


Jezus zal Zich schamen voor wie zich voor Hem geschaamd hebben

 • wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.

Markus 8:38


Op dat moment zal er een kennis zijn dat elk hart van de mensen zal raken en overtuigen. Iedereen zal dan weten voor wie Hij Zich schaamt en voor wie Hij Zich niet schaamt. Het gebeurt allemaal op hetzelfde ogenblik.


Wie zijn degenen waarvoor Jezus Zich schaamt?


Iedereen die tijdens de zeven jarige verdrukking de antichrist accepteerd als heer en daarmee het geloof in Jezus hebben afgewezen zullen ontmaskerd worden op dat moment en Jezus zal Zich schamen voor hen, waar wij getuigen van zullen zijn.

Iedereen die op dat moment nog in leven is zal de Wederkomst van Jezus zien met de heiligen en de engelen en de heerlijkheid van God.


Dag des Oordeels


Duizend jaar na de Wederkomst zal er de dag van het oordeel zijn. Dit oordeel komt voor degenen die dood zijn: degenen niet zullen opstijgen samen met de heiligen tijdens de komst van Jezus bij de Opname.


Eerste Opstanding


Iedereen die reeds gestorven zijn en in Jezus als Zoon van God geloofden zullen tijdens de Opname als eerste opstaan uit de dood en Opgenomen worden. Wij -de levenden- volgen er direct achteraan schrijft de Bijbel. Degene die als eerste opstaan uit de dood is de gezegende groep heiligen, deze zullen ook samen tijdens de Wederkomst van Jezus terugkeren na de zeven jarige verdrukking samen met alle heiligen die tijdens de Opname mee gevoerd zijn.


Verlichting voor de verdrukten en de vervolgden

 • en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht

2 Tessalonissenzen 1:7


Dit is een heel kostbare belofte dat aan degene gegeven wordt die in moeilijkheden zijn en verdrukt zijn. Vervolging zorgt ervoor dat wij ons niet meer zullen schamen voor het woord van God en ons voor Hem niet mee zullen schamen. Het zal een duidelijke scheiding maken tussen de mensen. Vervolging is noodzakelijk voor zuivering.


Jezus zal samen met de heiligen op aarde Wederkomen

 • wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof)

2 Tessalonissenzen 1:8-10


In vers 10 wordt er gesproken over de zichtbare Wederkomst van Jezus, en hier wordt geschreven over de groep heiligen die bij Hem zijn en met Hem meekomen tijdens Zijn Wederkomst.


Wie zijn deze heiligen die samen met Jezus Wederkomen?

 • De gelovigen die nu al gestorven zijn en in Jezus geloofden

 • De gelovigen die tijdens de Opname meegevoerd worden,

 • maar ook de christenen die ná de Opname tijdens de zevenjarige verdrukking gedood zijn omwille van Zijn naam, zullen ook deelgenoot zijn als de heiligen bij de zichtbare Wederkomst van Jezus op aarde. Tijdens de zevenjarige verdrukking zal iedereen die in Jezus gelooft gedood worden:

 • toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?

Openbaring 6:9-10


En Jezus antwoord hun in vers 11 dat ze nog een korte tijd moeten wachten tot hun mededienstknechten moesten wachten totdat hun aantal volledig zou zijn geworden.

 • En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.

Openbaring 6:11

Als een dief in de nacht - (onverwacht)

 • zie Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien

Openbaringen 16:15

 • Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

1Tessalonissezen 5:2-3


Hier staat geschreven dat Jezus komt als een dief. Ook tijdens de Opname zal Jezus als een dief in de nacht komen. In deze schriftgedeelten staat ook geschreven dat Jezus als een dief in de nacht komt, op een onverwacht moment: dit spreekt natuurlijk over de Opname, omdat de Opname een onverwacht moment en gebeurtenis is. De heiligen moeten alert zijn en zich niet bezig houden met de dingen van de wereld en daarmee in slaap vallen en/of al zijn.

 • Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Matteüs 24:37-39


Er zullen helaas veel mensen zijn die geen aandacht schenken aan wat er in de Bijbel geschreven staat over de Opname & Wederkomst van Jezus. Wat dit schriftgedeelte beschrijft is dat de wereld gewoon hun eigen dingen blijft doen zonder aandacht te slaan op wat er komende gaat: 'met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven'. Maar voor de Kerk -de heilige christenen- zal de Opname in een oogwenk komen. De gelovigen staan elke dag klaar om opgehaald te worden door Jezus, haar Bruidegom.


 • Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen

Lukas 21:35

Recente blogposts

Alles weergeven

Verschil Opname & Wederkomst

Er is een verschil tussen de Opname en de Wederkomst. Tijdens de Opname zullen alleen zij die Hem waarlijk lief hebben Jezus zien en op de wolken worden mee genomen naar de plaats die Hij voor ons ber

bottom of page