top of page
  • jcfnieuws

Ik zie Hem naderen...

Bijgewerkt op: 8 feb. 2023

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

1 Thessalonicenzen 4:16-18

Wist u dat God ook door een tornado, wervelwind, storm spreekt? We lezen hier onder andere over in Job, maar ook Ezechiël spreekt erover en vele andere bijbelteksten. Ik wil u meenemen in een droom die ik kreeg in de nacht van zaterdag 29 september 2020. Aanvankelijk begreep ik helemaal niets van deze droom. Totdat ik de bijbel erbij pakte en ging zoeken. Een zoektocht ontstond die enkele maanden duurde om te ontrafelen wat de betekenis was.


Zaterdag 26 september 2020:

Ik had een droom. Ik stond op een heuvel in een glooiend groen landschap. Achter mij stonden enkele mensen die dezelfde kant op keken als ik. Deze mensen achter mij waren samen met mij aan het wachten. Het waren maar een handjevol mensen.

Het weer was helder. Ineens zag ik links in de verte een wervelwind ontstaan en zichtbaar dichterbij komen.

Vreemd genoeg was ik niet bang, maar vol verwondering en verwachting. Ik keek rustig toe.

De wervelwind was van een diep oranje kleur. Bijzonder mooi om te zien en om naar te kijken. Ik bleef daarom ook staan en ervoer een diepe rust en bewondering voor dit bijzondere natuurverschijnsel.


In etappes en tussenposes van weken ga ik op zoek naar de verklaring van deze droom. Een drietal mensen om mij heen verklaarden direct na het vertellen van mijn droom “dat heeft met de terugkomst van Jezus te maken”. Zelf was ik hier echter nog helemaal niet van overtuigd. Daarom ging ik op zoek. Toen ging het Woord van God mij stap voor stap dingen openbaren. Daarna was het voor mij ook duidelijk dat deze droom inderdaad wil zeggen dat Jezus komst spoedig is. Ik neem u mee in mijn zoektocht.


Wachters in de Bijbel


In Ezechiël 33:1-6 lezen we het volgende: "Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten, en zeg tegen hen: Wanneer Ik een zwaard over een land breng, en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk,als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter."


Wat is de taak van wachters in de Bijbel?


Wachters waarschuwen de mensen. Wachters stonden vroeger op de muren van de stad om uit te kijken. Hun taak was om de veiligheid van de stadsinwoners garant te stellen. Zodra er in de verte gevaar dreigde, blies de wachter op zijn bazuin, zodat alle inwoners gewaarschuwd werden. De stadsinwoners waren zelf verantwoordelijk voor hun keuze: gereedmaken of negeren van de waarschuwing. Ook nu bestaan er nog wachters. Zij hebben dezelfde taak als toen: waarschuwen.


De wachters in mijn droom


De weinige 'wachters' achter mij, waren net als ik in blijde verwondering van de komst van de oranje wervelwind. Ik denk dat de Heer ons wil vertellen dat de opname snel nadert en Hij wil dat wij ons gereed maken. Inhoudelijk betekent dit dat wij onze persoonlijke relatie met de Heere Jezus op orde moeten hebben: dagelijks contact met Jezus en Hem beter leren kennen door dagelijks Zijn Woord te lezen en te bidden en praten met Hem door middel van de Heilige Geest die Jezus ons stuurde toen Hij naar de hemel voer.


Oranje Wervelwinden in de Bijbel


Tot mijn grote verbazing las ik in de Bijbel dat in Ezechiël 1 geschreven wordt over een wervelwind die oranje blijkt te zijn. “Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. (Ezechiël 1:4)

Het Hebreeuwse woord voor stormwind is sa'ar se' ârâh + rûach. Sa'ar se' ârâh betekend ‘tornado, wervelwind’. Rûach betekend ‘gelijk aan de Vader en de Zoon, gemanifesteerd in de Shekinah glorie’. De shekinah is de aanwezigheid van Gods rust, heiligheid, vrede, geluk - Gods woonplaats. Het woord edelmetaal dat hier gebruikt wordt is in het Hebreeuws chashmal. Chashmal is een ‘schitterende substantie, amber, brons, electrum’. Wanneer ik de kleur van ‘amber’ opzoek, ontdek ik dat deze oranje is. Ik ben verbaasd en tegelijkertijd opgewonden. ‘Brons’ is óók een oranje kleur, evenals ‘electrum’ dat een ‘natuurlijk voorkomende legering van goud, zilver met sporen van koper en oranje van kleur is’. Opmerkelijk dat de drie aangegeven materialen amber, brons en electrum alle drie voornamelijk de kleur oranje weergeven. Voor het eerst zie ik wat Ezechiël gezien heeft en heeft opgeschreven. Hij zag in zijn visioen een oranje wervelwind.


Wat betekend of doet een wervelwind in de Bijbel?


Na mijn ontdekking dat Ezechiël een oranje wervelwind heeft gezien, kwam ik tot de volgende verbazende ontdekking. In Job lees ik dat God spreekt vanuit een wervelwind tot Job “Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei…” (Job 38:1). Het woord ‘storm’ in deze tekst is in het Hebreeuws wederom ‘sa'ar se' ârâh’, hetzelfde woord als Ezechiël gebruikt toen hij zijn visioen beschreef.


De oranje wervelwind in mijn droom


De oranje wervelwind in mijn droom zag ik vanuit de verte aankomen. Hij naderde snel. Wat betekend dat de wervelwind snel mijn ‘onze’ kant op komt waar wij als wachters op de uitkijk stonden. Enigszins verlegen met deze ontdekking lijkt het er sterk op dat de Heer door middel van mijn droom inderdaad wil spreken via mij om iets duidelijk te maken.


Wat zegt de Bijbel over 'de wolken' waarin wij een ontmoeting met de HEERE in de lucht hebben?


Na deze ontdekking ben ik een poos ‘stil’ geweest. Ik was nog steeds niet overtuigd dat deze droom de spoedige hemelvaart van de christenen aangeeft. Ook wel bekend als ‘De Opname van de kerkgemeente’. In de verstrekkende tijd rees bij mij de vraag “op wat voor soort wolken zouden wij de Heere Jezus ontmoeten waar de Bijbel over spreekt?” Er kwamen steeds twee schriftgedeelten in mijn gedachten. De eerste was ónze hemelvaart waar wij de Heere Jezus ontmoeten in de wolken “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn” (1 Tessalonisenzen 4:17) Het tweede was de hemelvaart van Jezus Zelf “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk, onttrok Hem aan hun ogen.” (Handelingen 1:9). In het eerste wordt het woord ‘wolken’ geschreven, in de tweede wordt het woord ‘wolk’ geschreven. Apostel Paulus gebruikt bij beide schriftgedeelten het Griekse woord nephelē.

De betekenis van nephelē is: 'gebruikt van het woord wolk die de Israëlieten in de woestijn leidde in Exodus.’ Nu wordt het interessant. Mijn hart begint sneller te kloppen. Ongeduldig zoek ik in het boek Exodus naar het Hebreeuwse woord voor wolk om te achterhalen wat daar de betekenis van is. Ik lees in Exodus 13:21 ‘De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.” Het woord ‘wolkkolom’ dat hier geschreven staat in het Hebreeuws is ‘ânân. Vertaald betekend dit: ‘theofanische wolk’ (dit is een wolkpilaar). Ik ga verder zoeken om erachter te komen wat dit voor soort wolk is en hoe deze eruit ziet. Ik zoek en lees dat het Griekse woord 'theophaneia': 'fysieke manifestatie van God die door de zintuigen kan worden ervaren; verschijning van God; manifestatie van de goddelijkheid van God in tastbare vorm‘ betekent.

Een theofanische wolk is dus een wolkpilaar. Een pilaar is verticaal, dus van boven naar beneden, net als een wervelwind. Laten we eens verder kijken naar deze theofanische wolk die de Israëlieten vergezelde. In het Hebreeuws wordt bij het woord ânân een aanvulling ter verduidelijking gedaan en men beschrijft: ‘dit is de nimbus of onweerswolk’.

Ik ben vreselijk nieuwsgierig hoe deze nimbus of theofaanwolk er eigenlijk uit ziet. Laten we samen kijken naar mijn ontdekking. Nimbus is afgeleid van het type wolk: Cumulonimbus, behorend tot de verticaal ontwikkelde wolkenfamilie. Ik vroeg me af hoe deze nimbus eruit zou zien. Ik was verbijsterd wat ik ontdekte toen ik onderstaande afbeelding zag. Op deze afbeelding is deze nimbus-wolk te zien bij de letters Cb…!

Dus als ik het goed begrijp zijn de wolken waarop wij worden opgenomen in een ontmoeting met de Heere in de lucht dezelfde vorm en verschijning als de wolkkolom die Mozes en de Israelieten in de woestijn het volk leidde én dezelfde vorm en verschijning als waar Jezus ten hemel voer! En dezelfde als Ezechiël zag.

Na de ontdekking van dit wetenschappelijke feit was ik zelf pas overtuigd dat de oranje wervelwind in mijn droom inderdaad betekend dat God wil vertellen en waarschuwen dat de opname van de kerkgemeente waar de Bijbel over spreekt echt nabij is. Onze hemelvaart is spoedig.


De overige weersomstandigheden in mijn droom


De weersomstandigheden in mijn droom waren rustig & kalm. Dit doet mij denken aan ons huidige leven. De meeste mensen hebben niet in de gaten dat de opname, de hemelvaart van de kerkgemeente snel nadert. Zij zien de tekenen der tijden niet die erop duiden dat het nabij is.


Het gebeurde nu, toen de HEERE Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. (2 Koningen 2:1) Het woord ‘storm’ in het Hebreeuws is wederom sa'ar se' ârâh, wat wervelwind/tornado betekend.


Wat zegt de Bijbel over Opname's en hemelvaarten in de wolken?


In de Bijbel staan een aantal mensen die ons al eerder in een hemelvaart zijn voor gegaan. Ik neem u mee. Denk aan Henoch, Elia en Jezus en de heiligen na Jezus opstanding.

Mensen die denken en zeggen dat een hemelvaart sprookjesachtig is, kunnen we deze voorbeelden aanreiken. De volgende hemelvaart die op de hemelse agenda staat is die van de kerkgemeente, de Bruid van Jezus. Daarna volgen de twee getuigen en de 144.000 die in het boek Openbaring geschreven staan. Laten we samen de bijbel erbij pakken om dit te lezen. We nemen ze chronologisch door. De eerste is Henoch.


Henoch “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” (Genesis 5:24) In Hebreën 11:5 staat “Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.” Dan volgt Elia.


Elia “Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.” (2 Koningen 2:11) Elia wordt ook in een stormwind, tornado meegenomen. Het woord storm dat hier gebruikt wordt is wederom sa'ar se' ârâh. De volgende die ten hemel voer is Jezus.


Jezus “De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,” (Markus 16:19). “En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.” (Lukas 24:50). “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:9-11) Na Jezus volgde veel lichamen van heiligen.


Veel lichamen van heiligen “ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.” (Mattheüs 27:52-53) De volgende in de serie die naar de hemel varen zijn wij, de kerkgemeente, de Bruid van Jezus.


De huidige kerkgemeente (de Bruid van Jezus Christus) “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” (1 Tessalonisenzen 4:16-18)

“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” (1 Korinthe 15:51, 52)

“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” (Lukas 21:36)

“Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.” (Psalm 27:5)

“Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE.” (Zefanja 2:3)

Waarom staat er in Zefanja 2 vers 3: misschien? Blijft het onzeker wie tot die bevoorrechten behoren zullen? Is er willekeur in het spel? Beslist niet! Misschien wil zeggen dat het afhangt van ons, van wat wij doen. Geven wij gevolg aan wat hier tot ons gezegd wordt, dàn zullen wij bij de wegname (= de BEWARING uit de grote verdrukking) zijn.

“Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking*, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10) *uur van de verzoeking is de grote Verdrukking. Dan hebben we nog de twee getuigen en de 144.000 die na ons zullen volgen.

De 2 getuigen “En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.” (Openbaring 11:11-12)

De 144.000 “En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren.” (Openbaring 14:3). We lezen hier dat de 144.000 voor de troon zingen. Dit betekend dat ze niet meer op de aarde zijn.


De Opname, onze hemelvaart is nabij


Met deze feiten uit de Bijbel in ons achterhoofd denk ik dat de Heer met deze droom wil aangeven dat onze hemelvaart, de Opname waar de Bijbel over spreekt, gezien de huidige wereld situatie en omstandigheden nabij is. Jezus zei in Mattheüs 24:32-33 het volgende: “Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.”


Jezus, Die ons verlost van de komende toorn


U weet dat Jezus is gestorven voor onze zonden aan het kruis. Jezus heeft daarmee de toorn van God op Zich genomen, zodat Zijn toorn niet op ons komt. Wat een genade. God zal de rechtvaardigen (in Christus Jezus) niet samen met de onrechtvaardige te gronde richten. Dit is meteen de reden dat wij de Grote Verdrukkingsperiode niet hoeven mee te maken. Wat een genade. De brief van apostel Paulus aan de Romeinen 5:9 schrijft: “Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.”

In 1 Thessalonisenzen 5:9-11 lezen we ook dat wij niet bedoeld zijn voor de toren van God:

“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.”

In Openbaring 3:10 staat geschreven: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”

In 1 Tessalonicenzen 1:10 staat: “Jezus, die ons verlost van de komende toorn”

Ook het oude testament getuigd hiervan als we lezen in Genesis 18:25, 32, 33 25:

“Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien. Toen ging de HEERE weg, nadat Hij geëindigd had met Abraham te spreken, en Abraham keerde terug naar zijn woonplaats.”


De enige Weg, de Waarheid en het Leven is Jezus Christus


Jezus zei in Matheus 7:14 “maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”

Lieve mensen, zorg dat je onderzoek doet naar de Waarheid. De enige Weg, de Waarheid en het Leven is Jezus Christus. Wanneer je onderzoek gaat doen naar de Waarheid, kun je dit alleen doen met de Bijbel, Gods Woord, in je handen. De Heere Jezus is het smalle pad. Johannes 1:14: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid........: JEZUS CHRISTUS!”

Zorg dat je op Zijn pad komt en blijft. Merk op dat Jezus zegt dat er weinigen zijn die hem vinden. Met andere woorden, het grootste deel van de mensen zal de leugen geloven. Bidt en vraag de Heilige Geest je te leiden. De Geest van God leidt je altijd naar de Waarheid.

Laat er geen dag voorbij gaan dat je Zijn Woord niet leest. Vul je met Zijn Woord. Zorg dat je gewapend bent met Zijn Woord. Alleen Gods Woord, Jezus Christus, kan je vrijmaken van de dingen van de wereld.


Nog niet overtuigd?


Dan neem ik u als laatste mee naar het boek Jesaja 26:19-21, waarin het volgende staat geschreven:


19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan.

Ontwaak en juich, u die woont in het stof,

want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen

en de aarde zal de gestorvenen baren.

20 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen,

sluit uw deuren achter u.

Verberg u voor een klein ogenblik,

totdat de gramschap over is.

21 Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats

om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden.

De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen.

Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.


De uitleg van Jesaja 26:19-21


Vers 19 “Ontwaak en juich, u die woont in het stof: en de aarde zal de gestorvenen baren”

Dit Schriftgedeelte uit Jesaja komt overeen met wat in het nieuwe testament geschreven staat: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” (1 Tessalonisenzen 4:16-18)

Verder lezen we in het nieuwe testament: “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden”. (1 Korintiërs 15:51, 52)


Vers 20 “Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik,”

Dit Schriftgedeelte geeft duidelijk aan dat Zijn volk (de heiligen) Zijn kamers binnen treed, Hij Zijn deuren achter ons sluit (net als in de dagen van Noach toen God de deur van de ark sloot) en wij -de heiligen- voor een klein ogenblik worden verborgen.

Waar worden wij voor verborgen? Het antwoord staat beschreven in hetzelfde vers, in de laatste regel: “totdat de gramschap over is”. Wat is de gramschap? De toorn van God. De oordelen van God. Net als in de dagen van Noach, werd Noach samen met zijn vrouw en kinderen en aangetrouwden, achter de deuren van de ark verborgen gehouden voor het oordeel, de gramschap van de Heere die de watervloed zo hoog deed stijgen dat al wat ademde op de aarde deed vernietigen. Alleen Noach en zijn gezin bleven behouden. Totdat de gramschap van God over was. Zo is het ook straks, voor de heiligen (de Noach's van nu). Wij worden voor een klein ogenblik verborgen (opgenomen en meegenomen door de Heere Jezus Christus in de wolken) tijdens de zeven jarige verdrukking/oordeel (gramschap) -periode op aarde.


Vers 21 “Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.”

Ik denk dat dit Schriftgedeelte voor zichzelf spreekt. Zodra de heiligen (de Noach's van deze tijd) worden meegenomen door de Heere Jezus Christus in de wolken naar de kamers (schuilplaats) die Hij voor ons heeft tijdens de gramschap, zal de HEERE uit Zijn plaats komen om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden.... Deze gramschap/oordelen van God staan o.a. nauwkeurig beschreven in het boek Openbaringen.


Ik bid en hoop dat u overtuigd bent geraakt door het Levende Woord. Ik kan u niet overtuigen. Maar ik hoop dat Zijn Woord dit wel kan. Gods rijke zegen in uw weg met uw Enige verlossing van de gramschap van de Almachtige God, Jezus Christus. "Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8:31-32)


En zie, Ik kom spoedig


“En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.” (Openbaring 22:12-21)


Recente blogposts

Alles weergeven

15:49

En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen 1 Korinthe 15:49 Binnenkort meer hierover “En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedrag

Comments


bottom of page