top of page
  • jcfnieuws

Goddelijk bestuur van Jezus

Bijgewerkt op: 8 feb. 2023

Het is belangrijk dat wij als Christenen goed weten wie Jezus Christus is in deze laatste tijden.

Het is belangrijk dat wij als Christenen goed weten wie Jezus Christus is in deze laatste tijden voordat Hij terugkomt op de wolken om ons op te halen. Er zijn vele kerken die op houden te bestaan, vanwege de vele uitdagingen. Daarnaast zijn er vele leraren die onjuist onderwijs geven en Jezus niet als enige Weg, Waarheid en Leven zien. Wees waakzaam dat je je niet laat overmeesteren door de vijand die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. En dit doet hij door middel van valse leringen. Hij wil er voor zorgen dat de christenen gaan twijfelen aan de goddelijkheid van Jezus Christus en werpt via valse leraren vragen op in ons denken, waardoor we zouden kunnen gaan twijfelen. Wees niet bang! Wanneer het Woord van God diep geworteld zit in je leven, zal de vijand geen vat op je hebben, omdat je hem bestrijd met het Woord van God. Dat is immers ook hoe Jezus de verzoekingen van satan na 40 dagem vasten in de woestijn wist te ontmaskeren. "Resist the devil and he wil flee from you". In deze les gaan we kijken naar de bewijzen die in het Woord geschreven staan dat Jezus werkelijk God is.


JEZUS IS DE ENIGE WEG NAAR DE HEMEL

1 Petrus 5:6-8


De eerste dwaalleer(1) in de kerk vond plaats in 1 Johannes. Dit ging door en leidde tot het arianisme(2). Hieruit weten we dat de geest van de anti-christ niet nieuw is en al vanaf het begin af aan actief is geweest om christenen te misleiden.

In de laatste dagen voor Zijn wederkomst zal de geest van de anti-christ volop terugkeren op aarde als een briesende leeuw gaat satan rond om te verslinden wie hij kan verslinden. Daarom is het belangrijk dat wij weten wie wij zijn in Christus Jezus en ons niet laten misleiden.


Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.


MEER BEWIJS DAT JEZUS CHRISTUS GOD DE ALMACHTIGE IS

GODDELIJK BESTUUR VAN DE HEER


7 Fundamentele Fundamenten


1. SCHEPPING

2. REDDING / BEHOUD

3. VERGEVING van zonde

4. OPSTANDING uit de dood

5. VERHEERLIJKING van ons lichaam

6. OORDEEL

7. SCHENKER / GEVER van eeuwig leven


1. SCHEPPING

Hebreeën 1:1

En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen.


Johannes 1:3

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.


Psalm 102:26

U hebt voorheen de aarde gegrondvest,

de hemel is het werk van Uw handen.


2. BEHOUD / REDDING

Hebreeën 1:3

Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.


3. VERGEVING van zonde

Markus 2:5-11

En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.

En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart:

Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen?

Wie kan zonden vergeven dan God alleen?

En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart?

Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen?

Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde):

Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.


4. OPSTANDING uit de dood

Johannes 6:39-44

En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft,

dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag.

En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft,

dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is.

En zij zeiden: Is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?

Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: Mor niet onder elkaar.

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.


5. VERHEERLIJKING van ons lichaam

Pilippenzen 3:20, 21

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.


6. OORDEEL

2 Timotheüs 4:1

Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:


Johannes 5:22, 23

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.


7. SCHENKER / GEVER van Leven

Johannes 10:27, 28

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.


Johannes 17:1, 2

Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.


The name of God and Jesus coupled together De naam van God en Jezus aan elkaar verbonden

Johannes 14:23

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.


Johannes 10:30

Ik en de Vader zijn Één.


Johannes 14:9

Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?


HE is One God, in 3 Revelations: Father, Son & Holy Spirit

AFSLUITEND


Johannes 14:1

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.


_____________________________


(1) dwaalleer is een welbewuste en opzettelijke afwijking van wat in een bepaalde geloofsgemeenschap of geloof- of kerkleer wordt beschouwd als behorend tot de fundamentele geloofsleer. Wie deze afwijking aanhangt, is voor de anderen een ketter.


(1) heresy is a false doctrine is a deliberate and deliberate deviation from what in a particular religious community of faith or church doctrine is considered to be part of the fundamental doctrine of the faith. Anyone who adheres to this deviation is a heretic to others.
(2) arianisme is een dogma waar de drie-eenheid niet wordt geaccepteerd


(2) arianism is a dogma where the trinity is not accepted


Commentaires


bottom of page