top of page
 • jcfnieuws

Jezus de Almachtige

Bijgewerkt op: 8 aug. 2023

Hoe bewijzen we vanuit de Bijbel dat Jezus God is. • Ik en de Vader zijn Één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij? De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.

Johannes 10:30-33


In dit Bijbelgedeelte is duidelijk dat Jezus Zichzelf als God neerzette. Niet alleen door wat Hij zei door te zeggen "Ik en de Vader zijn Één". Uit de reactie van de Joden blijkt heel duidelijk dat wat Jezus hier zei blijkt dat Jezus Zichzelf als God verklaarde. Dat was namelijk exact de reden waarom ze Hem wilde stenigen. Het was in hun ogen godslastering om je als mens zijnde aan God gelijk te stellen en hiermee te zeggen dat je God bent.


Hetzelfde geld voor wat Johannes schrijft:


 • De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.

Johannes 10:33


Eigenlijk zien en lezen we hier nog duidelijker dat Jezus God Zelf is. De Joden antwoorden Hem vanwege het feit dat Jezus Zichzelf gelijk maakt met God. De Joden was het glashelder was Jezus hen duidelijk wilde maken.

 • En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft.

Johannes 12:45


 • U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.

Johannes 13:13


Het woord Heere dat in het Grieks wordt gebruikt is kurios, wat 'hoogste in gezag' betekend en als eerste vertaald wordt met God. In de Bijbel wordt dit met Heer vertaald. Naast het woord God wordt ook 'Meester' en 'Mijnheer' aangegeven als betekenis.


 • Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.

 • Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

Johannes 14:7 + 9


In dit Bijbelgedeelte lezen we duidelijk dat wanneer je Jezus ziet, je de Vader God ziet. Als je Jezus kent, ken je automatisch de Vader God.


 • Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Openbaring 1:8


 • En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

Openbaring 1:17-18


Johannes schrijft hier dat Hij Die met hem sprak zei "Ik ben de Eerste en de Laatste". Wanneer we in het oude testament gaan kijken wie de Eerste en de Laatste is lezen we in Jesaja 44:6 het volgende:

 • Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.

Hier lezen we heel duidelijk dat Degene die Johannes ziet en beschrijft in het boek Openbaring Jezus is, die Johannes benoemd als de Eerste en de Laatste, en waar we uit kunnen conculderen o.a. volgens de profeet Jesaja dat dit God is.

In een ander schriftgedeelte van Johannes lezen we ook weer duidelijk dat Jezus God is. Iedereen weet dat Jezus het Woord is. In Johannes 1:1 lezen we dat het Woord God is.

 • In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Johannes 1:1

Jezus de Eerste en de Laatste

Jesaja geeft ons nog meer bevestigingen dat de Eerste en de Laatste God is en hiermee concluderen we dat de Eerste en de Laatste Die Johannes in Openbaringen ziet Jezus is Die God is. In Jesaja 41:4 en Jesaja 48:12 lezen we dit ook terug. Mensen die vragen stellen bij wie de HEERE dan is in de tekst van Jesaja 44:6 en 41:4 kunnen teruglezen in de Hebreeuwse grondtekst dat hier יְהוָה֙ Yaweh staat. Voor degenen die niet weten wie Yaweh is: dit is de juiste naam, de Eigennaam van de God van Israël.


 • Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin! Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde.

Jesaja 41:4


 • Luister naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene: Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste.

Jesaja 48:12


Johannes schrijft dat Jezus ook zegt dat Hij de Alpha en de Omega is. Als derde bevestiging zegt Jezus tegen Johannes dat Hij Degene is Die was, Die is en DIe komt en ook dat Hij de Almachtige is.

 • Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

Openbaring 1:8

Jezus de Almachtige

In Genesis 17:1 lezen we dat God de Almachtige is: Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht.


In het boek van Job staan ook een aantal schriftgedeelten over de Almachtige God. Onder andere in Job 37:23 De Almachtige, wij kunnen Hem niet vinden;

Hij is groot van kracht en recht

en hoogst rechtvaardig; Hij onderdrukt niet.


In Openbaring 11:17 lezen we dat God de Almachtige is, waar in dezelfde zin ook weer wordt verwezen naar Degene Die was en Die is en DIe komt:. Heel mooi om hier ook te lezen dat de God Die hier genoemd wordt Koning is. Koning Jezus.


 • en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.

Immanuel

 • Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Jesaja 7:14


 • Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

Mattheüs 1:22-23


 • daarom, zie, doet de Heere over hen opkomen de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden, en over al zijn oevers heenstromen. Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van Uw land innemen, Immanuel! Volken, loop te hoop, en word verpletterd! En neem ter ore, allen die in verre landen zijn, omgord u en word verpletterd; omgord u en word verpletterd! Beraam een plan – het zal verijdeld worden! Spreek een woord – het zal niet tot stand komen! Want God is met ons.

Jesaja 8:7-10


De Bijbel vertelt ons duidelijk dat God Immanuel is. Dit werd al aangekomdigd in het Oude Verbond door de profeet Jesaja. Dit kunnen we twee keer bij de Naam Immanuel teruglezen. In het Nieuwe Verbond lezen we in het boek van Mattheüs dat we het hier hebben over Jezus. Jezus is de aangekondigde Immanuël door de profeet Jesaja. Immanuel betekend letterlijk: God is met ons.
 

IN AFWACHTING VAN ZIJN KOMST


bottom of page